Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/112

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


102 NoRm.ANDS Amt Af høstfisken rotskjæres langen, medens torsken, brosmen og hysen hænges rund. I senere tid har man virket endel af denne torsk, saavelsom af langen, til klipfisk. ’ Slagtning, forsigtig behandling af fisken i baaden, hurtig tiIgjøring samt vaskning vilde give en første sort vare, men fisken behandles ofte ikke med omhu. Hjelderne bør opføres saa høit fra jorden, at den ophængte fisk ikke beskadiges af sneen; de maa ikke opføres paa fugtig grund, naar det kan undgaaes. Fiskehjelderne bør derhos være tilstrækkelig forsynede med raaved (stænger), saa at fisken ikke hænger for tæt sammen. I den varme aarstid ti1virkes ikke større fisk til rundfisk, men til rotskjær. Videre maa fisken ikke nedtages af hjelden, før den er tør. At rundfisk ikke maa nedtages af hjelden før 12te juni, er nu kun en politiforansta1tning, forat alle interesserede kan være til- stede og varetage sit tarv. Rundfisken hævder fremdeles sin plads som handelsvare, da den er holdbar under alle himmeIstrøg. Der er neppe noget næringsmiddel, som bedre taaler transport og lagring i alle klimaer end rundfisk eller tørfisk overhovedet. Efterhvert som den latinske race, særlig den italienske, er udbredt vidt over jordk1oden og har taget rundfisken med, har den skabt nye markeder for denne. Store arealer af det sydamerikanske fastland er gjennem ind- vandring bleven befolket af italienere. Disses behov for rundfisk har givet anledning til en stadig øgende eksport af rundfisk til Rio og Buenos Ayres, en eksport, som hovedsagelig formidles gjennem hamburgerhuse, som selv kjøber varen fra Norge og derpaa skiber for den egen regning. Der er grund til at antage, at dette mai-ked vil vedblive at være et stedse større afløb for norsk rundfisk, og at forbruget vil holde skridt med befolkningens vækst, tiltrods for at kjødproduktionen i Sydamerika ogsaa dri- ves i meget stort Omfang og der giver et billigt næringsmiddel. Tilvirkningen af rundfisk, denne primitive, enkle og letvindte maade at tilgodegjøre fangsten paa, som vistnok er ligesaa gammel i Norge som selve fiskebedriften, kan holde sig oppe i konkur- rancen med en hvilkensomhelst anden ny metode. Der har ofte været tegn til, at rundfisken var paa retur, og at dens tilværelse som handelsartikel snart var ude. Naar det ikke er skeet, men naar den stadig hævder sin plads i Omsæt- ningen, saa er det en lykkelig omstændighed for Norge, som er det eneste land, hvor klimaet tillader rundfisktilvirkning. Om- kostningerne med denne tilvirkning overskrider ikke 3 øre pr. stykke for en fuldvoksen torsk, og er saaledes ogsaa fremdeles den aller billigste maade, hvorpaa fisk kan blive holdbar og færdig