Side:Norges land og folk - Nordlands amt 2.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


FISKERIER. 97 Baadbyggerne i Ranen og Salten begyndte at bygge klink- byggede skøiter og hæksbaade. Den i Nordland benyttede spidsstævnede hardangernotbaad toges til mønster for de aabne baade og dækkede skøiter. Hæks- baadene var af egen, nordlandsk form, ofte forsynet med lugar forud og kahyt med halvdæk agter, ganske aaben midtskibs. De var rigget med en eller to master med gaffeIseil, fok, klyver og topseil. Alle disse sneiseilsbaade var Ietseilet og letroet, men ikke solide nok, da bygmeStrene i Salten og Ranen tidligere kun havde befa-ttet sig med bygning af de særlig svagtbyggede nord- landsbaade. Sneiseilsbaadene, som nu bygges, er oftere kravelbygget og betydelig forbedret, mere solide og sjødygtige. De større farkoster er oftest helt dækkede og spidsstævnede. Ogsaa sneiseiIsbaadene er af gran og furu, eftersom de er bygget iRanen eller Salten. En stadig omskiftning foregaar i Nord- land, fra aabne, raaseilriggende nordlandsbaade til sneiseilrig- gede, dækkede og aabne baade. Staten har bevilget billige laan til anskaffelse af dækkede fartøier, og den bekjendte Colin Ar(’h8‘f-S skøitetype er forsøgt indført til almindelig fiskebrug. Fiskeskøiten af Colin Archer-typen hævder overalt sit ry som seiler, især under krydsning, og er en god sjøbaad, men med sin store soliditet er den kostbar. Fembøringen er nu næsten fortrængt. Det er nu næsten ligesaa sjelden at se en garnbaad med raaseil, som det omkring l880 var at se sneiseil paa en storgarnsbaad. Som altid i Nordland vakte den nye driftsmaade uvilje og overmodig kritik. Da sneiseilbaadene ikke som raaseilbaadene eller fembøringerne ved andøvning eller roning kan lette træk- ningen af redskaberne, ansaaes de for uskikkede til garndriften i Lofoten, hvor sammenvikling af redskaber vanskelig kan und- gaaes Sneiseilbaadene ligger i kuIing og strøm tyngre i red- skaberne end fembøringen, der kan holdes op mod vinden ved andøvning, og naar store sneiseilsbaade under trækning i storm er gaaet i drift med sin“e garnlænker, voldes skade. Sneiseilbaaden besad ’ imidlertid saa mange gode egenskaber, at fiskerne efterhvert begyndte at anskaffe dem. Anvendelse af garnspil og stærkere garntelner eller indhalingsliner opveier de fordele, andøvingen gav fembøringen under trækningen af garnene. Anderledes er det med linebaadtyperne. Som linebaad har ot1-ingen holdt sig næsten eneraadende, indtil der i de allerSidste aar dukkede op en ny baad, den saakaldte «dory», som fiskede i Lofoten. Det ansees for heldigt, at Sætningen af natlineri Lofoten foretages samtidig af de fleste baade paa samme felt; 7 - Nordlands amt II.