Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/433

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

422 1.1ST1::R OG MANnA1.S AMT. og flere embedsmænd; i Holms tid eiedes den af Lundme i Far- sund tilligemed gaarden Sunde, «hvorunder ligger Stranden Far- sund». Kraft derimod beretter: Fra kronen blev den tilligemed en betydelig del andet jorde- gods ved skjøde af 5te januar 1669 overdraget oberstløitnant Andreas lVil(—hen, fra hvem den kort efter kom til statholder N. F. Gyldenløve, som ved skjøde af 1ste mai 1669 solgt-e «I—Iuseby kongsgaard» med underliggende Eigvaag, Eigerøen, Gammelvaag og Einarsnes pladse til daværende foged over Lister amt Hans Gabrielsen (Schønneman). Senere tilhørte den justitsraad Rosen- krantZ, derefter foged og kammer-assessor Anders Nilsen Toldorph og i 1723 mag. Niels Toldorph. Her har desuden boet lensherren Mogens Friis, den bekjendte amtmand Povel Juel m. fl. Magister Niels Toldorph, sognepræst til Vanse fra l707—1725 og provst i Lister provsti, har neppe selv beboet gaarden, men medens den var i Toldorphs besiddelse, blev den beboet af den bekjendte Povel Juel, der l718 afsattes som amtmand i Lister og Mandal og 1723 henrettedes for høiforræderi (kfr. bind l, pag. 631). Juel boede paa Husel)y fra begyndelsen af aaret l7l2 til 172O; men gaarden forblev endnu nogle aar i præsten Toldorphs besiddelse, hvorpaa den senere kom til familien Lund. Huseby blev nu et sted for virksomhed, idet handelshuset Eilert og Jochun1 Brinck Lund anlagde en reberbane og et taug- brænderi paa gaarden samt indkjøbte flere af de omliggende eien- domme. Gaarden gik senere over til familien Otto, og efter en tid at have været benyttet til landbrugsskole blev den udsolgt i parceller. Flere gravhauge er fundne paa Husebys grund, og flere grav- hauge er der i nærheden, hvoriblandt en stor, smuk rundbaug paa Hauge, der kaldes Sverreshaug. Gaarden har til sine tider lidt meget af sandflugt, der har lagt sig over det dyrkede areal, og det i skjødet fra U. F. Gyldenløve omtalte «Einarsnes» er Du saagodtsom gaaet under i flyvesand. Paa HusebyS grund ligger de to udhavne Eigvaag og Lus- havn., Da ]1VI’((ft skrev i 1826, hørte under gaarden 13 eiendoms- pladse. Udsæden var da omtrent 40 tdr. korn og 3O tdr. p0— teter, og der avledes fra 20O til 25O tdr. korn og 30O tdr. p0tet9I’c der fødtes 8 heste, 32 kjør og nogle faar-, foruden hvad der saa- edes, avledes og fødtes paa pladsene. Huseby, af skyld 8.45 mark. Husdyrhold i 1891 VfiI3 2 l1este, lO storfæ, 6 faar, l svin, 24 høns. Udsæd i 1890 var: O—V M P11s. O.v 111. byg, s h1. 11aVxc, 11 111. poteter, 10 kg-