Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/432

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

VANSl-Z HERRED. 42I Haakon V lod med pave Clemens V’s tilladelse opføre 14 kongelige kapeller i riget, og et af disse byggedes paa Huse- by og indviedes helgenen St. Laurentius. Senere under de danske konger blev gaarden overgivet til flere af Listers lensmænd og fogder, l1voriblandt Stig Bagge, søn af Gasse Thorkildsøn paa Rafoss i Kvinesdal. Stig Bagge er før omtalt (bind I, pag. 621). 23de december l542 fik Otto Stigsøn brev paa Lister len; han skulde tage haand over og lade bjerge alt vrag for kongen. Han klager over, at skotterne med orlogsskibe ligger under landet og røver, og foreslog anlægget af en kjøbstad i Lister len, hvorved en større folkemængde kunde samles paa et sted og opbydes mod sjørøverne. Efter kongelig befaling foretog han med orlogsskibe et togt mod disse og har sandsynligvis vist sig som en dertil skikket mand, da han opnaaede admiralsrang. Otto Stigsøns eftermand paa Huseby var maaske den af Holm omtalte Kristopher Falvater, der blev stukket ihjel i Bergen omkring l558, hvorpaa Lov-us Syvertsen blev foged paa Lister indtil omkring 1572, da han efterfulgtes af Bengt Nilssøn, efter hvem Nils Jenssøn kom. Mads Nilsen blev derpaa kongens ((tjener og foged» paa Lister og fik, som det synes, Huseby som naadegave, men kanske ikke mere end for sin levetid. De efter- følgende fogder var: Fin Nilssøn, Hans Theiste til Bjelland, Lauritz Søfrensen, Johan Vidow, Dines J ensen, Kristopher Sørensen, Peter Stefenson, «ridefoged paa Lister», hvilken sidste muligens har havt sæde paa Huseby. Hvorvidt imidlertid alle disse har boet paa eller været for- lenede med Huseby, tør være tvilsomt; thi Huseby kapel, og da vel ogsaa gaarden, har en tid i midten af det l7de aarhundrede været henlagt under Stavanger hospital. I 1669 blev gaarden privat eiendom; thi (ifølge Kl-af9 blev Huseby ved skjøde af 5te januar 1669 overdraget oberstløitnant Andreas Wilchen, der atter afhændede den til statholder U. F. Gyldenløve, som igjen solgte Huseby «kongsgaard» med under- liggende pladse, Eigvaag, Eigerøen, Gammelvaag og Einarsnes, til foged over Lister len Hans Gabrielsøn Schønneman. Senere eie- des gaarden, eller beboedes ialfald af Mogens Fr-iis, første amt- mand i Lister og Mandals amt, hvorefter Huseby en tid ha1;været eiet af Ludvig RosenkrantZ. Holm omtaler gaardens senere historie saaledes: I 1663 blev den af kongen solgt tilligemed Sunde til Hans Johan Grabou?, som skjødede den l664 til sin søster Barbara Gal- tcmg. 1668 solgte hun den med Færøen til .Yo(rhum Fri1lr. Bolts i Kjøbenhavn, derefter tilhørte den justitsraad RosenkranlZ, fra hvem den l696 blev solgt tilligemed Sunde til fogden Toldorph. Der har boet lensherren Fr-iis, den bekjendte amtmand Povel Juel