Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TVEID I—IERRED. 91 vold, gaardnavn Borgen, af skyld 3.44 mark. Bergen med Skallen (O.23), af skyld 3.44 mark. Borgen, af skyld 3.21 mark. Bøen og He-stebrekken, af skyld 3.77 mark. Bøen, af skyld 4.18 mark. Gjusvig, skrives ogsaa .Yusvig, .]ustvig, af skyld 4.72 mark. G;jus- vig, af skyld 4.49 mark. Gjæt-6vig, af skyld 4.:37 mark. Gjusvig, af skyld 4.37 mark. A(lZ(’Jj(B7’, af skyld 4.58 mark. 62 brug har en matrikulskyld mellem 1 og 3 sky1dmark og l3O brug har mindre matrikulskyld end 1 Skyldmark. Efter opgav-erne ved sidste folketælling i l9OO er der 2 per- soner, som hver for sig bruger jord af skyld over 2O skyldmark, 4 personer, som bruger jord af skyld mellem 10 og 2O skyldmark, 28 personer bruger jord af skyld mellem 5 og 1O skyldmark, 29 personer mellem 3 og 5 skyldmark, 64 personer fra 1 til 3 skyldmark, 46 personer fra O.5O til 1 skyldmark, 28 personer bruger jord af skyld mellem O.20 og 0.5O skyldmark, og 69 personer bruger særskilt skyldSat jord under 0.2O mark i matri- kulskyld. Ialt skulde der efter den sidste folketællings opgaver i Tveid herred i 19O0 være 27O selvstændig beboede brug mod 257 i 1891. “ De gamle former for gaardnavnene i dette herred og i de andre herreder er angivne af universitetsbibliothekar .—1. Mær- paa grundlag af professor O. Rygh-S forarbeider. I Lister og Mandals amt er ikke bevaret mange former fra tiden før 1500, og endel af disse er i en medtaget forfatning. Amtets dialekter synes temmelig tidlig at være forandrede fra det egentlige oldnorsk; det l5de aarhundredes former for gaard- navnene viser ikke nogen større forskjel fra det 16de aarhundredes. Fortegnelsen er derfor strakt ned til ca. l600, forsaavidt der med nogenlunde sikkerhed eller rimelighed har kunnet restitueres en normalform. Navne, hvor man maatte indlade sig paa usikre gjætninger, er ikke medtaget Gaardnavne sammensattes med personnavne er medtagne i omtrent det omfang, hvori de findes medtagne i Ryghs program. i Gamle gaardnavneI i Tveid herred er: 2 . Ve Vé 3. Dønnestad *Dynjan(Zasf(:()ir (.’). 8. Drangsholt *Dr(mgsI1olf. 9. Foss For-s.. ’ Tallet foran gaardens navn betegner matrikelnummeret-. * l1(ït(=g11er, at gaardnavnet ikke forekommer ligetil i de gamle kil(ler, men at formen er restitueret. Hvor denne rest1ituerede form er usikker, eller hvor der har frembudt sig flere mulighcder, er der tilføiet et spergsmaals1—egn (?).