Side:Norges land og folk - Lister og Mandals amt 2.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

92 I‘ISTER OG MANnA1.S AMT. 1O. Sa-ndnes ’?=San(lnes. 13. Præstegaarden þ1;eit. 0ldfl1lId: Stenalder . . 2 Broncealder . . . O ZZEldre jernalder . . 2 Yngre — . . 2 Sum G Fra Førend er der 4 stenkiler; det a-ndet fund fra stenalderen bestaar af en flintøkse. Navnet paa gaarden, hvor den er fundet, vides ikke. Fra ældre jernalder er der ligeledes et fund fra Før-eid; det andet fund fra denne tid er gjort paa præstegaarden. De to fund fra yngre jerna-lder er fra Timenes og Borgen; begge er nbetydelige. Gravhauge er der eller har der været paa følgende gaarde: Præstegaarden, Ve, Z)(37l72(’—S’t(l(Z, B—u(—)2, Dr(mgsholt, en stor haug kaldet Baa(lehaug, Foss, Byen Bøen, Borgen og Borgevolden. Der har ogsaa været bautastene eller reiste stene, saaledes paa Døn-ne.?ta(l, Karls- ))l()(?)l, D)’(lTlgShOZt, .Ryen. Tveid kirke ved TovdalSelven, i ringe høide over havet, er en langkirke af Sten med 58O siddepladse. Den fik i midten af det 19de aarhundrede en tilbygning af træ. Kirken er efter L. Dietrichson opført for l404, efter Bing (Beskrivelse af Norge, 1796) er den opført i det 16de aarhundrede þ1:eitar kirkja var Tveid hovedkirkes gamle navn. Ved en reparation i 1775 blev i mure11 fundet endel mynter, dels fra Hamburg og Vismar og dels slaaet af erkebiskop Olav Engebretsen Lunge i Trondhjem. Tveid var indtil 1792 benefieeret Sekretæren i generalkirke- inspektionskollegiet og forestodeS af en vi(êepastor. I 1792 fik Tveid først egen sognepræSt. Legater. Inger Haar-ersdaM(1r af gaarden Nedre Dønnestad skjænkede ved testament af 25de juni 1799, konfirmeret 26de juli samme aar, til fattige i Tveid sogn 6O rdlr., der senere blev forbrugt. W Hoved veie. Den “U(’ɔS’(l(Z7l(Z—S’k6 h()ve(lvei kommer ved gaarden JIgV—ene ved amtsgrændsen mod Nedenes ind i Tveid herred. Den blev i aarene 1860—-62 paa Strækningen fra amtsgrændse11 til gaarden