Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/877

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

866 HE1)EMARkENS AnT. sin rapport anslog til hundrede, havde 31 døde og af saarede —l officerer, 2 underofficerer og 65 menige. Samme aften trak Gahn sig tilbage til Malmer og fortsatte den næste dags eftermiddag tilbagetoget til Medskog. Den 4de august stod den fiendtlige brigade med 6 kanoner moen ved Matrand og Medskog og agtede den følgende dag at gaa tilbage over grændsen. Alle bønder baade fra Vest— og Østmarken var tilsagte at fremmede om morgenen ved den fientlige leir for at skydse. Krebs besluttede at rykke frem og angribe fienden. Kl. 10 om kvelden brød han da op med sine 3 bataljoner, det halve batteri Meide11, 4 kanoner af regimentsartilleriet under komma-ndo af løitnant Rustad samt 5O mand af eidsvold-nesiske ridende jægerkompani og fulgte hovedveien, der fører til Medskog. Fienden havde sendt sit træn med bedækning til Skotterud, 5—6 km. bag Medskog. Krebs beordrede da noget over halvdelen af sit infanteri til at rykke frem mod Skotte1—ud ad en af de Sideveie, som over gaarden Pramhus førte herhen. Naar disse havde bemægtiget sig tiendens træn, skulde de falde Gahns hovedstyrke i ryggen, naar denne havde begyndt sit tilbagetog fra Medskog. Med sin øvrige styrke vilde Krebs fortsætte sin marsch henad hovedveien for over Kongetorp og Malmer at angribe fiendens front og over Skindpungrud og Matrand hans venstre flanke. Kl. 4 om morgenen den 5te august l814 angreb Krebs. De fiendt1ige bevogtningstropper kastedes tilbage paa den svenske hovedstyrke. “ Da kampen havde staaet paa en times tid, maatte svenskerne tiltræde sit tilbagetog fra Matrand og Medskog kirke under stadig fægtning ad hovedveien langs Vrangselvens østbred. Da Gal1n fik underretning om, at trænets bedækning ved Skotterud var bleven angrebet, paaskyndede han sin marsch og sendte straks forstærkning derhen. Men paa Samme tid trængte ogsaa nord- mændene frem, og i egnen om Skotterud udspandt der sig paany en voldsom kamp, under hvilken Ga-hn med en del af sine tropper fremdeles maatte gjøre front mod nord for at holde de fra denne kant fremtrængende nordmænd ti1bage, samtidig med at han saa meget som mulig søgte at bistaa den afdeling, der dannede front mod den norske styrke, der havde afskaaret hans tilbagetogslinje. I nærheden af Skotterud var det svenske artilleri kjørt op i en forde1agtig sti1ling, fra hvilken kampen mod Meidells kanoner kunde optages. Krebs fik kastet nogle jægere frem til et punkt, hvorfra de kunde pille væk betjeningSmandskabet ved det svenske artilleri. Ved en af kanonerne faldt næsten al betjening, og da der skulde protses paa— for at tiltræde ti1bagetog, faldt den i nordmændenes hænder.