Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/876

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HIS’I’OIlIE. 8öð stillingerne ved Kongetorp og Aabogen. De norske forposter trak sig tilbage til Lierstillingen, der nu var bleven stærkt befæstet. Den akershusiske skarpskytterbataljon og den kombinerede jæger— og skiløberbataljon besatte med sin hovedstyrke forskands- ningerne i Liersti1lingens front, hvor ogsaa Meidells halve batteri og løitnant Rustads 4 regimentskanoner opsti1ledes i de forud anlagte kanonplacements. Et par kanoner opkjørtes i stilling-e11s venstre flanke, og ligeledes blev der anbragt to kanoner i det foran stil- lingen fremskudte værk. Dettes besætning forøvrigt bestod af en afdeling jægere under løitnant Th-Podor BroCh. Det eidsvold-nesiske ridende jægerkompani og den trønderske bataljon under major Stang opstilledes bag husbygningerne paa gaarden Lier. Gahn lod sine tropper, der var udmattede af et helt døgns mai-sch og stadige skjærmydsler, hvile ved Medskog kirke; den 2den august om morgenen rykkede han frem i to kolonner, hoved- kolonnen a-d den store vei i retning af Eidsbroen og videre forbi Aaklangen mod Aabogen, den anden kolonne, 2 bataljoner og 2 kanoner, truede over Pramhus med at falde de norske detache- menter, der var fremskudte til Aaklangen, i flanke og ryg. Disse trak sig ogsaa tilbage til Lierstillingen. Kl. 3 om eftermiddagen satte Gahn sig i marsch mod Lier- stillingen, idet han søgte at besætte de skogbevoksede høider foran dens front, paa samme tid Som han skjød frem afdelinger mod dens flanker. Det lykkedes ham ikke at omgaa stil1ingen, men fra den nærmest hovedveien liggende høide aabnedes en voldsom ild mod det fremsku(lte værk. Han forsøgte derefter gjentagne gange at tage dette med stormende haand, uden at det lykkedes. Derimod blev hans tropper under disse anfa1d haardt medtagne afbataljonen Stang, som Krebs beordrede hen til en stilling noget bagenfor værket, hvorfra de fremtrængende fiender kunde tages i flanken. — I fire timer stod denne kamp ved Lier paa. Da Gahn intet kunde udrette mod nordmændenes faste stilling, foretog han til- bagetog over Aabogen til Eidsbroen og derfra til Malmer, hvor tropperne indtog bivuak. . Under den første del af tilbagetoget fulgtes de af løitnant Theodor Broch med en afdeling af besætningen i det fremskudte Værk samt nogle af1narscher ridende jægere under vagtmester Thesens kommando. Til dækning af retræten havde Gahn paa en høide ved hovedveien ladet kjøre op et par kanoner, og da disse begyndte at spille op, vendte nordmændene tilbage med lO Wfanger, de havde taget. Nordmændenes tab ved Lier var 26 mand døde og saarede. Svenskerne, hvis tab Krebs paa grundlag af bøndernes udsagn i 55 — Hedemarken amt.