Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/875

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

864 HEDEMARKENS AMT. Over nytaar 1814 indtraf der en meget stærk kulde, der gik ned til 21—24 grader under frysepunktet. Ikke desmindre sam- ledes, da vaabenstilstanden var opsagt, den norske hær i et spredt kantonnement langs Glommen, fordelti tre afdelinger; den høire fløi under kommando af generalløitnant B. D. Staffeldt henlagdes til strækningen langs Glommen, fra dens udløb til Øieren, centrum under oberst D. Heg(Prmann kantonnerede fra Øieren til Hede- marken, og venstre fløi under oberst Hans Henrik Rede opstilledes i trakterne mellem Hedemarken og Kongsvinger. I reserve stod paa Vestsiden af Kristianiafjorden en brigade under kommando af generaln1ajor C. D. A. Armfel(lt. Hele den mobi1iserede styrke løb op til 20 0O0 mand foruden fæstningernes garnisoner. Oberst1øitnant Krebs’s forposter, bestaaende af søndenfjeldske skiløberbataljon, 1 bataljon af 2det trondhjemske regiment, l bataljon akershusiske skarpskyttere, Eidsvold-Nes ridende jægere og îf2 3—pundigt batteri, indtog strækningen Krokfos-+Kongs- vinger. Forpostkordonernes venstre flanke støttedes af Kongsvingers fæstning, der havde en garnison af l 20O mand landværn. Rodes brigade stod i Elverum og udgjorde 1 bataljon norden- fjeldske skiløbere, 6 kompanier uberedne dragoner, opla-ndske regiments landværn og Ve 3—pundigt bat-teri. 0berstløitnant Krebs’s tropper, der var samlede den 27de juli, bestod af 1000 mand af akershusiske skarpskytterregiment og 40O mand af søndenfjeldske skiløberbataljon samt en bataljon eller 750 mand af 2det“trondhjemske infanteriregiment under major Stange kommando, et halvt trepundigt fodbatteri (Meidell) og et kompani eidsvold-nessiske ridende jægere, — alt i alt om- kring 23O0 mand. Trønderne og skiløberne var tildels de samme, som havde været med her i l808. Den styrke, som var samlet i Verm1and, havde oprindelig bestaaet af 8 bataljoner vermlændinger og vesterbotninger under den fra krigen 1808 bekjendte general Gahns (af ColquhuonsZ) befaling. Denne havde oprindelig bestaaet af 4000 mand, men var bleven formindsket. Gahn raadede over en styrke, der snarere var under end over 2000 mand, ved indfaldet i Norge. En halv bataljon blev igjen som besætningen i Eda skandse, da Gahu den 31te juli overskred grændsen i to kolonner-. Hoved- kolonnen fulgte hovedveien over Magnor, en mindre kolonne, to bataljoner, fulgte en sidevei over Magnor bro. Gahns styrke var da l4—1600 mand. Krebs opholdt sig ved Lier, hvor han havde samlet hele sin hovedstyrke. Ved Medskog kirke eller Matrand bro var en fægt- ring mellem den svenske fortrop og de norske forposter, som trak sig med et tab af 7 mand døde og saarede tilbage i retning af