Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/874

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

HlSTORlE. 863 vaabentilstand ved major Karl Henrik .4n(—karsv1’trd og major N. St. Darre. Aaret 1812 var et rent misvækstaar ide fleste dele af landet, saa grønaaret 1812 stillede tidligere ulykkensaar i skygge Vaaren havde været kold og fugtig, og paa de fleste steder var landmanden ikke kommen sig til at saa før i løbet af juni maaned. Der indtraf nu en tid godt veir, der drev vegetationen godt frem, saa man gjorde sig haab om en vakker høst. Da indfandt nattekulden sig tidlig i september maaned. Ko1—net hindredes fra at blive modent, og aksene hang frosne og slimede paa de visne straa. Paa frosten fulgte raakoldt veir, og man maatte skjære kornet grønt og umodent. Medens det endnu stod paa stør, kom sneen, der vistnok snart gik bort igjen, men alligevel hei-øvede kornet den smule madnytte, som endnu kunde være i det. Hele aaret 1812 igjennem havde kornpriserne været i jevnt og raskt stigende, medens pengerepræsentativernes værd faldt. Henimod udgangen af 1812 var kornpriserne rent foruroligende, og den sorteste nød truede ikke blot de fattige klasser af be- folkningen, men ogsaa dem, der levede af renterne af sine kapitaler, der daglig forringedes i værd, og dem, som sad paa fast aflønning. I sin hele Strenghed maler dyrtiden sig i den under l9de november 1812 approberede kapitelstakst for Akershus stift, som den var bleven sat af Stiftamtmand og biskop: Land-skyld og leding.— 1 skippund rugmel 14O rdr., l skpd. bygmel eller malt 125 rdr., l skpd. blandingsmel eller malt 155 rdr., 2 skpd. havremel eller malt 105 rdr., en tønde landskyld- korn eller byg, hvor det ikke ydes efter vægt eller tyngde, 46 rdr., en tønde landskyld— eller ledingshavre 35 rdr. Tiende: en tønde rug, thore-korn, hvede eller erter 7O rdr., en tønde byg 46 rdr., en tønde stridt blandkorn 4O rdr. 2 ort, en tønde havre 35 rdr., en tønde let byg 31 rdr., en tønde let havre 25 rdr. Disse priser gjælder det i landet selv avlede korn, der havde lidt større eller mindre skade af frost og kulde. — Slotspræst Claus PaveLS— skriver i sin dagbog den 6te august l812 om bønderne paa I—Iedemarken: -—(Paa Hedemarken skal være indgaaet Forbund ei at sælge en Tønde Rug iaar for mindre end 1O0 Rdlr., og er nogen saa fattig, at han ei kan oppebie Tiden, da den stiger saa h’øit, har de øvrige forpligtet sig til at afkjøbe ham hans Forraad Mod disse Naturens Sønner, som Bønderne kaldes, er Kristianias egen- nyttigste Høkere sande Engle.» Fra I8I4 til nut“iden. I krigen i 1814, den saakaldte Kaffe- krig, var de vigtigste træfninger i denne egn de ved Lier og Matrand.