Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/873

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

862 HEDEMARKI—2NS ‘mT. .Ye)7)s()t som veiviser trængte han ind i den fiendtlige forpostlinje. Om natten mellem den 24de og 25(le mai omringede han gaar- den Jerpset, som holdtes beSat af en afdelig af Upplands regin1ent under løitnant Gustai.: (Y(flsparre. Denne havde hørt, at nord- mændene samlede tropper paa Mangenfjeld, og for at skaffe sig underretning havde han om aftenen sendt fænrik Wiinblad med en afdeling paa 25 mand ned mod Skærvangen sjø. Jiirgensen og lærdølerne stormede gaardspladsen og Ulfsparre toges tilfange. En stor del af fienden satte sig fast i husene, hvor de fra vin- duer og glugger aabnede ild mod nordmændene, af hvem flere blev saarede. UIfsparre, som var tagen tilfange, blev skudt, uden at officererne, der var optagne med at bane sig vei ind i huset, var opmærksom paa, hvad der foregik. Imidlertid var det lykkedes Jiirgensen at faa sprængt dørene. Husene storme(les, og fienderne blev nedstødte eller taget tilfange. Jiirgensen tiltraadte tilbagetoget, da det meldtes ham, at en større afdeling truede med at falde ham i ryggen. Dette viste sig ikke at være saa. Derimod havde skydningen kaldt de af- delinger, som laa paa de østenfor Jerpset liggende gaarde, Raa- stad, Paradis og Strengnes, under vaaben, og disse rykkede frem under kommando af kaptein Ba:1mame. Saasnart Jiirgensen mær- kede det, lod han en del af sin styrke bevogte de medførte fanger, men selv vendte han med den øvrige del om til Jerpset, hvor han forjagede Baumann, som kastedes tilbage i retning af Pa- radis, hvor den optoges af hovedposten, Helsinge bataljon, der ligeledes var i anmarsch. Jiirgensen vendte tilbage den samme vei, han var kommen. Der var 24 fanger, 36 dræbte og 4 saa- 1—ede. Lærdølerne mistede 1 mand og 2 var saarede. Af Ulfsparres ti-op reddede fænrik Wiinblad sig og sine:25 mand lykkelig tilbage til Sverige. Kort tid efter hint overfald paa Jerpset trak svenskerne sig ud af I‘ierstillingen og sine andre positioner foran Kongsvinger; dette skyldtes ikke nor(lmændene, 11lel1 en befaling fra kongen af Sverige De norske tropper fulgte henimod grændsen. Ved midten af juli laa brigaden Staffeldt med hovedstyrke11 ved Matrand og forpoststyrken fremskudt til Magnor med venstre fløi helt fremme til Emterud i Sverige, medens høire fløi havde sin længst fremskudte feltvagt ved Vilsberg nær gi-ændsen i Vest- marken. Bevogtningstropperne bestod væsentlig af bergenhusinger: lærdølerne laa paa Emteru(l. Den 19de juli 1808 gjorde sven- skerne et fremstød, hvorved feltvagterne baade paa Emterud og Magnor overraskedes. Lærdølerne havde ved denne leilighed et tab a-f 2 underofficerer og l4 man(l. l4de september 1809 sluttedes i Magnor en kouvention om