Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/869

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

858 HE1)BMAm(ENs AMT. Selv holdt KreutZ høiden ved Pramhus besat med sine 3 lette kompanier, og til Aabogen var kaptein Ene-manuel Sadolin be- ordret med det andet grenaderkompani og et halvt feltbatteri. Paa stillingen ved Pramhus rettedes der nu et angreb af major Cederstrøms og kaptein Liljestrøms forenede detachementer, paa samme tid som Lejonstedts hovedstyrke rykkede frem mod Konge- torp. Major KreutZ fandt det utilraadeligt at indlade sig i noget alvorligere engagement med fienden og trak sig i ro og orden ind i stillingen ved Lier. Stillingen ved Lier ligger 6 km. fra Kongsvinger fæstning og er et høidedrag mellem F øskersjø og sjøen Tarven. Stillingens front, der fulgte høidedragets kretel.inje, havde en udstrækning af noget over 90O meter. Den høire fløi, bag hvilken en tildels skogbevokset høide beherskede hele stil1ingen, støttede sig med sin flanke til Føskersjøen, medens Stillingens venstre flanke endte i steile bakkeskraaninger ned mod Tarven og mod dennes af- løb ud i Vingersjø. Stillingens nærmeste forterræn dannedes af en 3 a 4OO meter bred og tildels myret eng-; paa den anden side af denne eller altsaa ligeoverfor Stillingens front hævede der sig et skogbevokset høidedrag. Den eneste vei, der førte ind i stillingen, var hoved- veien fra Sverige, der gik over det sidstnævnte heidedrag og der- fra gjennem den dalsænkning, som adskilte dette fra Lierstillingens front. Veien fulgte forøvrigt den vestlige bred af Tarven og af et elveløb, der havde sit udspring i denne, men var dog ad- skilt fra disse vasdrag ved en steil og skogbevokset styrtning. Den kom op i Stillingens venstre fløi lige ved gaarden Lier, der med sine store og mange bygninger kunde tjene som‘et fordel- agtigt støttepunkt for forsvaret, der forøvrigt betydelig lettedes gjennem forskandsninger, der var anlagt baade for infanteri og artilleri langs hele Stillingens front. Et par hundrede meter foran denne var der ogsaa lige ved hovedveien anlagt et lukket Værk beskyttet med 2 kanoner. “ Major KreutZ og hans styrke indtog denne stilling ved Lier, mod hvilken fienden sendte stærkere rekognosceringspartier, der dog blev vist tilbage med nogle kanonskud fra de norske batterier. Den 18de april 1808 angreb fienden under general .ñirm-feldl Lierstillingen. Samtidig med angrebet i fronten skulde et kornpani jægere under kaptein rl[at(?rn trænge frem mellem Føskersjøen og Stillingens høire flanke; kaptein Li(jestrøm skulde fra Pramhus true den venstre flanke, og major C(?derstrømV, der med sit detache- ment var rykket frem til den bro, som mellem Skandsgaarden og Ovra (0verud) førte over Ausbølaaen, beordredes til at understøtte Liljestrøms angreb og om muligt true Lierstillingens forbindelseslinje med Kongsvinger. Ma-jor CederStrøms fremrykning skræmte oberst