Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/868

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1SToR1E. 857 bataljoner, nemlig major Diftens af akershusiske og telemarkiske grenaderer sammensatte bataljon, major KreutZ’s lette infanteri- bata1jon og major Múllers grenaderbataljon af oplandske regiment, samt et trepundigt feltbatteri under kaptein AntZee, hvortil endnu kommer regimentsartilleriet, to kanoner for hver bataljon; den hele bataljou Ditten og den halve bataljon KreutZ var dels truk- ken ned til Urskog og Høland, dels beordret til at forstærke Staffe1dts brigade. Tilbage havde de Seue bataljonen Müller og den halve bataljon KreutZ, der tilsammen med de tilbageværende 4 regimentskanoner og feltbatteriet udgjorde noget over 1200 mand. Paa Kongsvinger fæstning laa 9O0 mand besætnings- tropper under oberst .BllY(3h(?‘I’—S’ kommando; men disse kunde ikke anvendes til den 6O km. lange grændsebevogtning fra Krokfos til Grue, som var de Seue betroet. Derhos forstærkedes hans brigade af 1andværnet i den nærmeste omegn. Paa mangfoldige steder førte vintervei over grændsen; man maatte imidlertid nøie sig med at afstænge de veie, som førte direkte frem mod Kongs- vinger, først og fremst den, som fra Morast over Magnor, Med- skog, Kongetorp, Aa-bogen og Lier førte frem til Glommens øst- bred ligeoverfor Kongsvinger. Dette var dengang hovedveien, der ofte gik gjennem skogbevokset og kuperet terræn, der paa flere steder fortrinlig egnede sig til forsvarsstillinger. Men flere af disse kunde dog omgaaes ved sideveie. Hverken passet ved Kongetorp eller ved Aabogen kunde forsvares, medmindre der blev lagt bevogtning paa de veie, ad hvilke man fra Finsrud og Heljeboda over Pramhus kunde angribe den norske stilling i flanke og ryg. Der blev paa Pramhus lagt en norsk besætning, som skulde dække hovedstyrken af befæstningstropperne, der blev fremskudt til Kongetorp og Aabogen. Strækningen mellem disse punkter og grændsen blev iagttaget ved flittige patruljeringer. Disse bevogtningstropper var Il11dG1’13gt major KreutZ’s kommando. Oberst L(ýonstedt drog fra Eda mod rigsgrændsen med sin brigade, bestaaende af 5 infanteribataljoner (Vermlands feltjægere, 3 bataljoner Nerike og Vermland og1 bataljon Uppland), et seks- pundigt batte1“i og en eskadron af livregimentets husa-rer. Han fulgte hovedveien mod Kongsvinger, men detacherede to af- delinger for at omgaa de norske stillinger. Den ene under kom- mando af major Cedæ-strøm slog ind paa veien fra Heljeboda, og samtidig hermed skulde et kompani infanteri under kommando af kaptein LiOc-strøm følge veien fra Finsrud for at oprethòlde forbindelsen mellem Cederstrøms afdeling og hovedstyrken. Nordmændenes patruljer havde uden modstand trukket sig tilbage til Kongetorp og Pramhus, hvor major KreutZ’s hele styrke stod under vaaben. Stillingen ved —Kongetorp blev besat af kap- tein GrzYmɔr med et grenaderkompani og 4 regimentskanoner.