Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/867

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

856 HEDEMARKENS AMT. to divisioner, der, hidkaldte ved skydningen, rykkede frem fra forhugningerne i Trangen, hvor de havde ligget og ventet paa flenden. Gahn maatte da formere front til to sider, dog an- vendte han fremdeles den største del af sin styrke for at bryde gjennem de afdelinger, som var faldne ham i ryggen, og med hvem han fra først af havde kjæmpet Kaptein Nikolai Peder Dreyer, der førte den tredje divisio11 af R—æders bataljon, Saaredes her dødelig, idet han stillede sig blot for tiendens skud. Under denne kamp sendte Gahn kaptein Knorring afsted for at foretage en omgaaende bevægelse og falde Ræders styrke i flanken; men Knorring tullede sig bort i skogen, saa han ikke kom til at tage del i kampen, og herved undgik han at dele skjæbne med Gahns øvrige korps. Efter et par timers forløb kom de hofske skiløbere under kaptein Svea Arentzen til. De stod ved Gjæsaassjøen, l mils vei fra Trangen, og skulde marschere til Nyen. Fra pladsen Skythaugen under gaarden Sønsterud drog kompaniet gjennem et slemt ulænde nedover FIisbakken paa elvens søndre bred, hvor det snart med kraft kunde gribe ind i kampen. Gahn maatte, da hans soldater næsten ikke havde mere ammunition igjen, beslutte sig til at overgive sig. Der blev da slaaet chamade. Men disse signa1er forstod ikke trønderne. og paa flere steder vedblev ilden fremdeles„ indtil nogle underofficerer og løitnanter sprang frem foran skytterkjæden og ved til1—aa-b fik den standset. Oberst Gahn anslog i sin rapport fra Bjørneby svenskernes tab til 2OO mand døde og saarede. Saa stort har det neppe været, da nordmændene efter slaget kun opsamlede 25 døde og 57 Saarede svenske-r. Nordmændenes tab var l5 døde og 52 saarede. De døde blev jordede i to grave paa Aasnes kirkegaard. Fangernes antal var 445 mand, hvoraf 11 officerer. Af Gahns hele korps undkom fra træfningen i Trangen kap- tein Knorring og løitnant Zweybergh med 60 mand; der skulde angribe nordmændene i den høire flanke. Da Gahn havde over- givet sig, trak Knorring sig tilbage forbi Medskog til Letafors bruk ved Klara. Hid samledes efterhaanden de fra slaget undkomne, ialt ll5 mand. Efter affæren i Trangen drog kaptein Nægler med en division, sammensat af trønderske skarpskyttere og skiløbere, til Medskog for at opsnappe den der under 1S’øderhjPlm posterede styrke og bortføre de derværende magasiner. Søderhjelm blev med hele sit detachement taget tilfange. I marts maaned var der ved Kongsvinger under kommando af oberst Vei-ner Nikolai de Snur samlet 2000 mand: tre infanteri-