Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/866

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

n HlSTORIE. 855 sorenskriver) T‘imme. Da en fiendtlig styrke var under frem- rykning, afsendte Timme straks melding herom til Staffeldt og trak sig tilbage over Skalbukilen i retning af Nyen, hvor den trond- hjemske grenaderbataljon under Staffeldts kommando havde taget stilling. Den fiendtlige afdeling, 15O mand, under adjutant løit- nant baron Ce(le1—strøms kommando, blev nær Nyen modtagen af en sa1ve, og Cederstrøm tiltraadte tilbagetoget, og nordmændene fulgte ham en mil paa vei. l To dage efter blev nordmændene i en snævring ved Rønne- sæter overrasket af Cederstrøm, der med 2OO mand søgte at trænge frem til Nyen. Nordmændene, for det meste skiløber- detachementer, trak sig tilbage. Cederstrøm naaede frem til Skalbukilen; men da han derfra vilde rykke til angreb mod Nyen, mødte han modstand af de trondhjemske skarpskyttere under kaptein Siegholt og maatte ilsomt trække sig tilbage Paa retræten blev Cederstrøm rammet af en k”ugle i benet, og hans mænd havde derfor den største møie med at faa ham reddet. Den 24de april 1808 rykkede oberst Gahn over grændsen, idet han ved magasinerne paa Medskog efterlod major Søderhjelm med 50 mand og 2 kano11er. Ad en besværlig vei rykkede Gahn i sneløsningen frem langs Flisas søndre bred. Da bud om Gahns fremrykning den 25de april kom til Bjørneby, hvor hovedkvarteret var, gav Staffeldt kaptein Elias Nægler befaling om at besætte forhugningerne i passet Trangen med 2 divisioner af den trondhjemske grenader- bataljon, Sta-ffeldtmed de to andre divisioner af grenadererne og skarpskytterdivisionen under major Ræder samt de elverumske skiløbere med chefen for søndenfjeldske skiløberbataljon major Stabell marscherede til Nyen, hvor allerede et detachement lær- døler var posteret. 0berst Gahns styrke nærmede sig uden nogensomhelst sidebevogtning Trangen eller dalføret mellem Kjels- aasen og Buttenaasen. Da Staffeldt antog, at en fiendtlig styrke var under frem- rykning ogsaa paa Flisas nordre bred, besluttede han sig til at forblive paa nordsiden ved Nyen med lærdølerne og de tropper, som skulde komme efter. Major Ræder med tre divisioner trøn- dere og de elverumske skiløbere under major Stabell gik over Flisa straks nedenfor Nyeu og satte efter den svenske styrke, som saaledes blev afskaaret fra tilbagetog. Den fiendtlige bagtrop blev kastet ind mod hovedstyrken, og der udspandt sig et vold- somt Sammenstød i dalen mellem Kjelsaas og Buttenaas. Gahn søgte at bryde sig gjennem den samme vei, han var kommen, og det lykkedes svenskerne ved gjentagne anfald med bajonetten at standse nordmændene for en tid og trænge dem noget tilbage Men snart blev de ogsaa angrebne fra den anden side af Næglers