Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/865

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

854 HE1)E1uAm(ENs AMT. Især udmærkede bonden Trond .]erpset sig. Den svenske anfø- rer Georg Adlersparre gav nordmændene lovord for, at ingen lod sig bevæge til at give ham den ringeste oplysning om de norske tropper eller deres stilling. I det nordenfjeldske blev der samtidig opstillet to brigader. Den svenske hærs opmarsch mod den norske grændse var færdig i den første halvdel af april maaned. En detacheret ba- taljon af Dalregimentet under oberst Gahns kommando havde rykket frem til Medskogen, Vermland, paa gi-ændsen af Aasnes. 0berst Gahn skulde langs bredden af Flisa rykke ind i Aas- nes, medens oberst Lejonstedt skulde rette sin marsch mod Kongs- vinger. Lejonstedt stod efter oprykningen ved Eda skandse med artilleri og kavaleri, tilsammen 2 3OO mand. Den 2den april kom løitnant Belfrage med en patrulje over grændsen til gaarden Lindalen østenfor landeveien til Magnor og blev af en norsk grændsepostering tagen til fange. i Her skal omtales de begivenheder, som fandt sted i Solør og omkring Kongsvingertrakten, hvor den 1ste svenske eller Lejonstedtske brigade opererede. Fra Dalby ved Tryssilelv, hvor oberst Gahn med 517 mand af 2den dalbataljon og 18 artillerister med to kanoner havde taget stilling, gik over Medskog et par sæterveie til Flisa; langs denne elvs søndre og nordre bred fortsatte sæterveiene ned til hovedveien og gik paa østsiden af Glommen forbi Aasnes kirke nedigjennem Grue og Brandval til Kongsvinger. Den 8de april rykkede Gahn derefter frem til Medskogen, hvor han lod sine tropper kantonnere paa de faa gaarde, som fandtes i grænden. Paa den norske side fra Aasnes kirke til Sønsterud laa Staffeldts brigade, der bestod af 2det trondhjemske infanteri- regiments grenaderbataljon under kommando af major J. G. 1:. Ræder, den søndenfjeldske skiløberbataljon under major StabelI, det lærdalske lette kompani under kaptein Vilhelm .]úrgensm samt nogle afdelinger af oplandske dragonregiment. Der var ad- skillig sygdom blandt disse tropper, som var slet beklædte og forpleiede. De trondhjemske og bergenhusiske afdelinger havde havt en temmelig anstrengende marsch, før de naaede frem. De blev satte til en opslidende bevogtningstjeneste, med patruljering fra Rønnesæter og Vermunden til Medskogen og fra Rønnesæter til Utneset og sydefter. I april maaned blev veien i Trangen paa Flisas sydside mellem Kjelsaas og Buttenaas afstængt med en forhugning. Veien paa Flisas nordre bred blev ogsaa gjort ufarbar. Staffeldt fik samme dag, Gahn kom frem til Medskog, un- derretning om hans 1narsch og hans styrke. Men han ind- skrænkede sig til at lade Rønnesæter besætte af en feltvagt af

30 trondhjemske grenaderer under kommando af løitnant (senere