Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/852

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

H1sToB1E. 84I hyldet Karl Knutssøn som konge, lod i november 1450 tildels ved de samme repræsentanter tilsværge kong Kristiern troskabsed i 0slo. Under krigen mellem Kristiern I og Karl Knutsson blev en trop, ført af Øx:jan Karlssøn opreven, men resterne blev samlet, og med dem drog Ørjan sydover til Hamar, hvor han, neppe uden den svensksindede biskops medhjælp, satte sig i besiddelse af den stærkt befæstede bispegaard. Men da dette rygtedes til Oslo, samlede Hartvig Krumedikes foged og en mand Hans Jyde ved hjælp af byens borgerskab en hær, hvormed de rykkede op til Hamar, tog bispegaarden igjen og nedhuggede en del af de derværende svensker. Hartvig Krumedike blev for sin delagtighed i Erik Sæmunds- Søns drab paa mødet i Skara i 1458 udstødt af Norges rigsraad og mistede for en tid alle sine forleninger. Eriks eftermaalsmand var x1lv Knutssøn af den svenske familie de tre Roser. .Alv var en af Norges mest indflydelsesrige mænd. Efter sin moder, Agnes A1vsdatter Bolt, arvede han store godser, deriblandt Manvik paa Brynlanes, og ved sit giftermaal med fru Magnhi1d Odde- (latter, enke efter den af gudbrandsdølerne i 1446 dræbte rigs- raad og ridder Bengt Harniktssøn, fik han foruden meget.andet gods gaardene Grefsheim paa Hedemarken og Finnen paa Voss. I tidernes løb voksede deres bo betydelig, da saavel Alv som fru Magnhild var meget flittige til at samle, naarsomhe1st en anledning frembød sig. Grefsheim synes at have været hans og hans frues kjæreste opholdssted, og her var det vistnok han døde 1495 eller 1496. Fru Magnhild døde straks efter. Af ægteparrets tre børn levede datteren Karine alle sine dage paa Grefsheim og døde her som gammel jomfru i aaret 1535. Sønnerne var Knut og 0dd. 0dd, der døde ugift allerede i l497, havde været høvedsmand paa Akershus slot, og ved hans død gik denne stilling tilligemed den største del af hans eiendomme over til den ældre, mere bekjendte broder Knut .ä1lvssøn. I Knut Alvssøns len begik raa og liderlige fogder voldsom- heder, og en af de værste var et udyr ved navn La-9se Skjold Samme høst, Knut kom til lenet, blev Lasse Skjold dræbt under visøreopkrævningen af en bonde ved navn Engelbrekt Gunnarssøn Men bønderne af U1linshof lod i en rigtignok ube- seg1et skrivelse hr. Knut vide, at skjønt der idenne daad kun var en, vilde de alle svare for den ene. Det saa ud til, at den hele almue paatog sig ansvaret, og fra Nes og Odalen sendtes over lenet budkavler, der var brændte i den ene ende og forsynede med en hank (d. e. krog) i den anden: det var i billedsproget en trudsel om, at den vilde se sin gaard brændt og selv vorde