Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/816

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FoHH1SToR1E. 805 i Ytre Rendalen, hvilket efter Rygh antagelig maa være adskillig ældre-end Fonnaas-spænden, samt et fund fra Kvikne, ved Yas udløb i Orkla; fra Søndre Østerdalen kjendes fra denne tid l fund, fra Solør ligesaa kun 1 fund, fra Vinger og Odalen 2, fra Hedemarken 67. Af ældre jernalders fund paa Hedemarken er mærkelig bronce- urnen fra Far-men i Vang. Her blev af eieren i 1865 udjevnet en rund gravhaug, hvori fandtes i et lidet gravkammer af sten en bronceurne, fyldt med brændte ben, og ved siden af denne en anden bronceurne af samme størrelse som den første, men af noget forskjellig form“og desuden sammenklemt eller knust af en sten, som sandsynligvis havde ligget som laag derover. Begge tilhørte Loranges samling, som efter dennes død er kjøbt af universitetets oldsagsamling. Den bedst bevarede urne er støbt, men bunden er klinket til foden med smaa nagler med ophøiede runde hoveder. 0mkring den indknebne hals sees levninger af et jembaand, uden tvil for deri at fæste en hank, og baade bunden og den nederste halvdel er stærkt sodet. Der er ikke tvil om, at jernbaandet er tilføiet senere, og dette i forbindelse med soden viser da, at urnen kan være brugt som kogekar, for- modentlig her i landet, før den anvendtes til gravurne. Op- rindelig har den havt en anden bestemmelse, som fremgaar af indskriften. Nogle bogstaver er forsvundet, men disse kan let tilsættes: Aprus et l‘ibertinus aurator[es poS]uerunt, d. v. s. tempelforstanderne Aprus og Libertinus har opstillet (nem- lig denne urne). De har altsaa skjænket denne urne til det tempel, hvis forstandere de var; men hvilket det tempel har været, ved man ikke. Af indskriftens sprog kan man slutte, at urnen antagelig ikke er fra Selve Rom, men fra en romersk provins. Som en mærkelighed kan meddeles, at Lorange under et ophold paa Hedemarken i l872 —rent tilfældig af et par a-rbeidere fi-k underretning om, at der paa Farmen gaard var fundet to kobber- urner, men for længe siden. Han reiste da didhen, hvor eieren saa lod romervasen hente ned fra loftet, hvor den havde staaet i 8 aar. Saa længe var det, siden den blev fundet. Uagtet eieren blev gjort opmærksom paa dens store Skjeldenhed, overlod han den til Lorange uden noget vederlag Af H. S(—h(?telig er omtalt vaabengrave fra Norges ældre jern- alder, af hvilke en del er kjendte i Hedemarkens amt, saaledes ved By i Løiten, Kvam i Nes, østre HomZn i Ringsaker. Ved Kvam er fundet i en røs et enegget sværd, en skjoldbule og spyd- spids. De eiendommelige, i Norge sjeldne vaabenformer repræ- senterer en bestemt karakteriseret fundgruppe fra den romerske tids seneste del.