Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/814

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—’ORHIS’I’0R1E. 808 Man ser af denne tabel, at herrederne omkring Hamar er de rigeste paa oltidslevninger. Disse 7 hei-reder kan opvise flere oldsager end de øvrige 2O tilsammen Man vil tillige bemærke, at den ældre jernalder er daarlig repræsenteret i dette amt. En egen gruppe vaabengrave fra den ældre jernalder forekommer paa Hede- marken. Fra hele den øvre del af Glommens dal, ovenfor elvens bøi- ning ved Kongsvinger-, er der, foruden et bekjendt-senere om- talt fund fra Fonnaas, kun et par ældre jernalders fund, medens der i hele dalføret helt op til den øverste del af Rendalen er overflod af gravfund fra den yngre jernalder. Denne omstændig- hed maa vel for en del have sin grund i, at grave fra den ældre jernalder tildels ikke er saa iøinefaldende som de fra den yngre jern- alder. Trods sin faatallighed er dog flere af ældre jernalder-S fund meget interessante og betydningsfulde, ligesom ogsaa et enkelt fund fra broncealderen er meget værdifu1dt. I Nordre Østerdalen er 4 stenalder.sjúnd, nemlig 2 fra Lille- Elvedalen, en øks og en spydspids eller en kniv, og 2 fra Kvikne, tilhørende den saakaldte arktiske stenalder. Af disse tør man dog ikke slutte, at disse fjeldbygder har været bebygget til stændighed allerede i stenaldere11, da saadanne gjenstande kan være tabte af reisende eller vandre11de eller jagende folk. Det sees af tabellen, at antallet af fund tiltager sydover og imod Mjøsen, l5 stenaldersfundi Søndre Østerdalen ogi de andre fogde- rier 24, 36 og 57. Det bliver vel tvilsomt, om der har været stadig boende folk i Nordre Østerdalen i stenalderen. Fra bron(—ealderen nævnes kun 1 fund i hele Nordre Øster- dalen fogderi, nemlig en paalstav fra Ven i Kvikne, og l fund fra Søndre Østerdalen, en broncecelt fra gaarden Bækvold i Ljør- dalen i Tryssil, og de to andre fogderier i Glommendalen har heller ikke mere end l fund hvert, medens Hedemarken har 4. Af hroncealdersfundene er det vigtigste fra Vestre HClIIlSt(l(Y i Stange I udkanten af en stor rund gravhaug, lige ved dens randstene, fandt man i l869 en armring af guld fra broncealderens senere del. Den bestaar af tyndt guldblik, som er styrket ved at lægges udenom en bronceplade, som fastholdes derved, at guldblikkets kanter er bøiet ind over den. Af broncepladen er kun ringe lev- ninger tilhage. Desuden fandtes et brudstykke af guld, antagelig ogsaa hørende til en armring, samt en liden barre af guld. I Oktober samme aar foretog Nicolaysen en fuldstændig under- søgelse af samme haug og fandt desuden en broncekniv samt et fund fra ældre-jernalder. Dette fund er af særlig interesse der- ved, at man her fik de første guldsager fra hroncealdere11 af nogen betydning.