Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/808

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNAL HUSHOLDNING. 797 udgifter til lokale, brænde og renhold udgjorde 936 kr., desuden kr. 400.00 til stipendier, kr. 300.00 til skolekjøkkenets drift og kr. l 129.00 til kjøkkenudstyr. „ 1 1897—1898 var den flytbare amtsskole i Eidskogen; den begyndte kurset 1ste Oktober 1897 med 25 gutter og 18 piger, og sluttede kurset 7de mai 1898 med 26 gutter og 12 piger. 2 lærere og 1 lærerinde. Stats— og amtsbidrag til skolen udgjorde 3 952 kr. Lønningerne udgjorde 3 950 kr., andre udgifter l18 kr. Kommunens udgifter til lokale, brænde og renhold beløb sig til 4O0 kr. — Skolen i Stor-Elveda1en begyndte kurset 1ste Oktober l897 med 31 gutter og 19 piger og sluttede kurset den 21de mai 1898 med 32 gutter og 2O piger. 2 lærere og 2 lærerinder. Stats— og amtsbidrag udgjorde 4900 kr. Lønningerne var 49OO kr., andre udgifter var 233 kr. Kommunens udgifter til lokale, brænde og renhold er ikke opgivet; kommunen har ydet kr. 700.00 til stipendier og kr. 400.00 til skolekjekkenet. Amtsskolen i Elverum begyndte kurset 1ste Oktober 1898 med 26 gutter og 2l piger og sluttede kurset 14de mai 1898 med 26 gutter og 18 piger. 2 lærere og 2—lærerinder. Stats— og amts- bidrag udgjorde 4 90O kr. Lønningerne var 5 5OO kr., andre udgifter 632 kr. Kommunens udgifter til lokale, brænde og renhold ud- gjorde 976 kr., bidrag til stipendier kr. 600.00 og til skole- kjøkkenet kr. 500.00. FattigVæSe11et. Tvungen forsørgelse af de fattige kjendte man i ældre tider ikke til. Med de j“attiges .forsørgels(e var det vistnok i ældre tider noksaa daarlig bevendt. Lægdsforsørgelse var den ældste maade at forsørge paa. Strakte lægden ikke til, fik de være foruden hjælp, forsaavidt der ikke ved forordninger, anordninger eller reskripter paa en eller anden maade var til- falden de fattige midler. som kunde benyttes til u11derstøttelse for de fattige En “f(lftígkG‘—S’—S(’ har man nok længe havt; thi allerede ved lov og forordning af 6te februar 1694 var det bestemt, at der skulde aflægges regnskab for saadanne midler. Disse bestem- melser blev gjentagne og indskjærpede ved forordning af 23de februar l748, hvorved det tillige blev bestemt, «at alle, som have publike Midler, henhørende til Hospitaler, Kirker, Skoler, Klostre og Fattige under Forvaltning og derfor skal aflægge Reg- ning og Rigtighed til Stiftamtmændene og Biskopperne iDanmark og Norge, skal efterdags, i Henseende til saadanne deres aflæg- gende Regnskaber og under Forvaltning eller Forvaring havende Penge, ansees som Kongens egne Regnskabsbetjente» o. S. v. De fattiges forsørgelse skede i regelen ved lægd og ved