Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/809

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

798 HEDEMARKENS AMT. naturalydelser og med tilhjælp af «publike Midler, henhørende til Fattige». «Kong Christian den femtes norske lov» (l687) indeholder i 2den bogs 19de kapitel «Om Hospitaler og Fattige» bestem- melser om de fattiges forsørgelse i hospitaler og sigeri 2—19—16 følgende: «Paa Landet skulle Kirkens Patroner, hvor de ere, eller Kirkeværgerne med Sognepræsten uddele til de Fattige i Sognet, oftersom enhvers Nødtørftighed mest udkræver, hvis Penge som enten i Tavlerne eller i Blokkene, eller i andre Maader gives til Fattige.» Love af 20de september 1845, . særskilte angaaende fattig- væsenet i kjøbstæderne og angaaende fattigvæsenet paa 1andet, afløste alle ældre bestemmelser herom. Ved disse fik fattig- væsenet en ordnet bestyrelse og bestemte ’regler for de fattiges forsørgelse; alle de, som formedelst alderdom, sygdom, legems- eller forstandsfeil eller andre lignende aarsager intet kunde erhverve til deres underholdning, skulde anbringes til forsørgelse ved lægd. Love af 6te juni 1863, særskilte angaaende fattigvæsenet i kjøbstæder og angaaende —fattigvæsenet paa landet, afløste de ældre love. Under visse betingelser kan, med fattigkommissionens samtykke, de fattige fremdeles anbringes i aarslægd, men aldrig i omgangslægd. Ny lov om fattigvæsenet af 19de mai l9O0 afløser fattig- lovene af l863 med senere tillæg og er i modsætning til disse en fælleslov for by og land. Lægdsinstitutionen er ophævet, og fattige maa ikke bortsættes ved licitation. Den nye lov traadte i kraft fra 1ste januar 1901. Efter de i «Statistisk Aarbog» offentliggjorte opgaver ved- kommende fattigvæsenet anføres for Hedemarkens amt (byerne medregnede) i de to efterfølgende tabeller antallet af understøt“ tede hovedpersoner i aarene l889—l898 samt fattigunderstøttel- sens beløb, og hvad derefter falder i understøttelse for hver enkelt hovedperson i de samme aar. I Hedemarkens amt var i de tre aar l889—1891 det gjen- nemsnitlige tal af understøttede hovedpersoner 5 992, hvilket giver 5O.21 pr. 1000 af folkemængden i l890, og udgifterne var gjennemsnitlig kr. 66.80 for hver enkelt hovedperson. Antallet af understøttede enslige personer vari 1889—91 gjennemsnitlig 2829; deraf var 258 børn, saa at 257l voksne enslige personer nød understøttelse af fattigvæsenet, hvilket er 2l.58 pr. 1000 af folkemængden i l89O. Antallet af understøttede familieforsørgere var i de samme aar gjennemsnitlig 3 l35; heraf var 619 piger med børn, hvilket er omtrent 5.2O pr. 1000 af folkemængden i l89O. —