Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/802

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KommNA1. HuSHoI.1)N1NG. G 791 mere agtpaagivende og opmærksomme, og at der stod større re- spekt af skolemesteren. I skoletimerne gik det høitidelig og alvorlig til, og-under- visningen maatte paahøres med andægtighed. Under skoletiden holdtes «læsning» om søndagene, idet skole- mesteren holdt oplæsning af dagens tekst i en eller anden hus- postille, fornemmelig Lars Linderoths eller Hallings. Til disse oplæsninger kom ofte folk lange veie. Efter «læsningen» opstilledes skolebørnene og konfirmeret ungdom til overhøring i 2 geledder, gutterne paa den ene side og pigerne paa den anden. Skolemesteren gik mellem geledderne med «spørsmaalsboka» i haanden. Det gjaldt da at kunne denne til punkt og prikke; thi selv et noksaa lidet afvigende svar fra teksten kunde være nok til at bringe skolemesteren til at vredes, og en skrabe var at vente, enten paa «gulvet» eller siden i skolen. Amtets landdistrikter var i 1898 delt i 351 skolekredse med ialt 20 871 undervisningsberettigede børn; det antal børn, som ved aarets udgang undervistes i faste skoler, var 19 353 eller over 92 pct.

. I omgangsskoler undervistes i Øvre Rendalen 8 børn.

i Antallet af alle undervisningsberettigede, skolesøgende bøms lovbefalede skoledage blev i 1893 i middeltal omtrent 65.4 dage paa hvert barn. Gjennemsnitlig har forsømmelserne været 6.31 dage for hvert barn eller i det hele omtrent 9.65 pct. . I Hedemarken —var forsømmelserne omtrent 9.9 pct., i Vinger og Odalen omtrent 10.1 pct., i Solør omtrent 10 pct., i Søndre Østerdalen omtrent 9.1 pct. og i Nordre Østerdalen omtrent 8.6 pct. — I folkeskolens tjeneste var 268 lærere og 134 lærerinder. Disse lærere og lærerinders antal skoleuger efter skoleplanen var 12828 lovbefalede og 467 frivillige. Ved udgangenl af 1895 er folkeskolelovene af 26de juni l889 i det væsentlige gjennemført, hvad folkeskolens ydre Organisation angaar. Amtets landdistrikt var i 1895 delt i 342 skolekredse; antal kredse, hvor den hele skole holdtes i eget lokale, var 289, ileiet lokale 53, paa omgang var ingen. I 295 skolekredse var skolebørnene delt i 2 eller flere sær- skilt mødende klasser, tilsammen 997 klasser. Antal af undervisningsberettigede børn var 21233. Det antal børn i folkeskolen, som ved aarets udgang under- vistes i faste skoler, var 19853. Antal børn, som fik undervisning udenfor folkeskolen, var 6l5; ingen undervisning fik 61, tilsammen 2O 529, deraf 10363 gutter og 10 166 piger.