Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/787

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

776 HEDEMARKENS AMT. Central paa Kongsvinger har forbindelse med rigstelefonen, og som strækker sig fra Magnor langs jernbanen gjennem Eidskogen og Vinger herreder til Kongsvinger og videre mod nord langs Glommen gjennem Brandval, Grue, I—lof og Aasnes herreder til centralstationen paa Aasnes. Til Vestmarken, Østmarken, Finskogen og Gjesaasen udgaar sidelinjer. Odals vær-ks tel(:jbnlinje fra værket gjennem Søndre Odalen og Vinger til Kongsvinger, hvor den gaar ind i den private central. Nes tel(îfonaktieselskabs linjer strækker sig ind i Søndre Odalen herred til Skarnes, hvor de har forbindelse med rigstelefonen. Hamar tel(§foaforem’ng med de under denne virkende telefon- foreninger: Romedals, Stange og Tangens, Vangs, Løitens, Furnes, Nes og Helgeøens, Brumunddalens og Ringsakers telefonforeninger. Disse anlæg omspænder herrederne af samme navn og har for- bindelse med rigstelefonen paa Hamar. Gjennem en linje til Lille- hammer er der forbindelse med det derværende private telefonanlæg. Mod øst har disse telefonanlæg forbindelse med Elverum felefonj’orenings anlæg, der fra Aasnes central, hvor det er til- knyttet Kongsvinger og Solør telefonforenings anlæg, gaar gjen- nem Vaaler og Elverum herreder til Elverum. Herfra gaar en linje i nordøstlig retning, hvorigjennem der er forbindelse med de i Tryssil og østre del af Ytre Rendalen herred beliggende telefonanlæg, der strækker sig fra Lutnes nær grændsen langs elven og Engeren, og videre op til Fæmunden med sidelinjer til Søndre Osen og Ljørdalen. Disse anlæg tilhører Trys-s“ils, Søndre Osens, Hegger129ets og Engerdalens telefonforeninger. Fra Elverum er der ført telefonlinjer mod nord, for det meste langs elven, helt op til Røros, med mange sidegrene. Disse tele- fonlinjer eies paa de forskjellige strækninger af forskjellige sel- skaber. Elverums telefonforenings anlæg strækker sig til herredsgrændsen og herfra fortsætter Aamot telejbnj’orenings anlæg gjennem Aamot og Stor-Elvedalen herreder til Stenviken med en sidegren herfra forbi Deset kapel langs østsiden af Storsjøen til Sjøli. Fra centralstationen paa Aamot gaar Nordre Osens telefon- seLskabs linje mod nordøst til Nordre Osen og Stor-Elve(Ialms tele- -fOflfO)’C‘)2’l.TlgS anlæg langs elven gjennem Stor-Elvedalen herred med centralstation paa Stai til Koppang. Mellem de to sidstnævnte steder har Nordre Stor-Elvedal(Pns telejbn“forening sit anlæg med centralstation paa Vestgaard. Fra denne station følger Solliens tel(îfonselskabs linje østsiden af elven til Atna og bøier her mod vest op gjennem Sollien herred til Sollien Fra Vestgaards central gaar ligeledes Ytre RendaIens telefon-