Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/786

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKA’I’IONSMIDLER. 77Ö sammen med telegrafledningen gaar videre langs jernbanen gjen- nem Eidskogen herred til rigsgrændsen, hvor disse ledninger er tilknyttede tilsvarende ledninger paa svensk side, der fortsætter over Karlstad til Stockholm. — G Ledningens længde er . . . 65.89O km. Te1egraftraadenes længde er . 66.89O +— Telefontraadenes længde er . 199.78O — Fra Tønset rigstelefonstation udgaar en dobbelt telefonled- ning i nordvestlig retning langs veien gjennem Tenset og Kvikne herreder indom rigstelefonstationerne paa Nytrøen, Yset, Naaver- dalen og Ulsberg. Ledningens længde fra Tønset til Ulsberg er 77.6O0 km. Traadenes længde er 155.200 km. Den nordvestre del af amtet gjennemskjæres i en længde af 3 km. af 4 teleg1—af og 2 dobbelte telefonledninger fra amtsdelet ved Orkla over Ulsbe1—g til amtsdelet ved Jernaaen. Den ene telefon1edning gaar indom Ulsberg station. Gjennem disse ledninger har Trondhjem forbindelse med Romsdalen samt den vestlige og sydlige del af landet. Ved udgangen af l901 var: Linjernes længde inden a1mtet. . 290.395 km. Telegraftraadenes —»—— . . 439.390 —- Telefontraadenes —»—— . . 9l1.980 —- I Hamar er telegraf— og rigstelefonstatio11; paa Skarnes, Kongs- vinger, Tønset, Nytrøen, Yset, Naaverdalen og U1sberg er rigs- telefonstationer. Korrespondancens størrelse i budgetaaret 1900—l901 ved amtets samtlige stationer var: e Afsendte telegrammer . . . 6 708 stkr. Ankomne — —. . . . . 11 173 » Udgaaende telefonsamta1er ..... 44 87 l » 1n dgaaende — ..... 44 382 » Ekspeditioner af tjenestemeddelelser . . 330 » — Samlede antal ekspeditioner 107 464 stltr. i Stationernes indtægter beløb sig til kr. 24417—.13. Udgifterne til kr. 10527.82. Inden amtet findes følgende private telefonanlæg: ’Kong.svinger og Solør telefo“n-forenings a-nlæg,“ der gjennem sin