Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/713

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

?02 HI—ZI)EMARKENS AMT. sæteren og Dølvadsætereu i Kvikne. Disse finner — ialt 25 personer — havde efter eget opgivende i 189O tilsammen ca. 2000 ren. Denne egn vest’ for Glommen beitedes i l890 —— ialfald den meste tid af aaret — af et betydeligt antal ren — ca. 6 a 7000 stykker. Skaden for de fastboende paa eiendom og havne- gang samt melkeudbytte ansloges af kommissionen til tusender af kroner aarlig. Før disse finner med ren kom til Kvikne, har der ikke været øvet nogen hav-ning med ren i herredet, ei heller i Tønset og Lille-Elvedalen. I Tolgen har finner søgt beite for sine ren omkring l8l0, men bønderne i Dalsbygden mødte den- gang op og skjød en mængde ren for finnerne, som derefter for- lod egnen efter et i 1815 indgaaet forlig, som ovenfor berørt. Der er oplysninger i Trondhjems stiftsarkiv og rigsarkivet om denne strid. I aaret 181O kom endel finner fra Rørosegnen hen i Hesjedalen og udstrakte derfra beitningen med sine rens- dyr den paafølgende sommer til Tolgen. Da der forvoldt-es skade paa slaatter og havnegange, besluttede en del opsiddere ip0s og Da-lsbygden at drive finner-ne bort, og da det ikke lykkedes ved advarsler og trudsler, drog de, bevæbnede med geværer, ljaaer og lignende vaaben, mod finnerne. 0mkring 3 a 40O rensdyr blev skudte eller dræbte. Efter klage fra finuerne blev i l811 ned- sat en dømmende kommission. Lensmanden iTolgen, som havde opfordret bønderne til den trufne forføining, samt 37 bønder sat- tes under tiltale. De fleste blev idømt bøder og tilpligtet at ud- rede erstatning for de ødelagte rensdyr. I 1815 indgik de domfældte «beboere af 0s— og Dalsbygden- paa at betale en erstatning til finnerne af 18 0OO rbdlr. n. v. mod, at finner-ne forbandt sig til Vei for eftertiden at opholde sig med deres rensdyr i fjeldene, der støder til Dalsbygden med tilgrændsende bygder». Det oplystes under sagen, at finner ikke vides at have søgt hen i disse trakter før 1810. Efter 1815 og indtil John ThomassenS komme har noget forsøg fra finnernes side paa at tage tilhold inden Hedemarkens amt vestenfor Glommen ikke været gjort. Maaske har de streifet over stiftsgrændsen fra Hesjedalen; saaledes kom i 1835 et par finner fra Rørosegnen, hvilke holdt til om vinteren ved Elg- sjøen. Om vinteren i 1862 og 63 kom en fin ligeledes fra Røros- egnen og opholdt sig disse vintre øverst i Hesjedalen. Alle disse finner antages ikke at have havt mange rensdyr. Oprindelig har de heromhandlede’vestenfor Glommen lig- gende fjeldstrækninger vistnok været statsalmenning.