Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/708

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEl-’()LKNING. ö97 l 508. 1059 geæ-ærer tilhørte lagene eller dets medlem1ner, deraf 611 af kaliber under mm. Der er affyret ialt noget over l00 OOO skud, foruden ca. 500() skud under instruktioner og ca. 37 OOO salonskud. Statsbidra-get til Hedemarkens amts folkevæbningssamlag var for 1ste april 19OO til 31te mars l901 kr. 423O.6(). FjeIdfl1l1101’ med re1I. De finner, som om vinteren holder til med sine ren nær Fæmunden, er Rørosfinner. Deres sprog er en egte finsk dialekt, lig Herjeda.lsfinsk, men Rørosflnnerne har optaget mange ord fra norsk. Ogsaa Svenske finner ligger om sommeren øst for Fæmunden. De 1inner, som i 1882 begyndte at beite i l1erre(lerne i Nordre Østerdalen, er nu trængt tilbage, og antallet af ren i amtet er aftaget efter den officielle Statistik fra 1O 559 i 1890 til 43l2“ i l900. Ved den foreløbige tælling i 19O0 angives antallet af 11oma- diserende finner i amtet kun til 4, hvilke holder til i Tolgen. Antallet af fastboende finner angives til 7, deraf ti i Tolge11 og l i Kvikne. — Finner og ren i Heden1arkens amt— angiveS i 189O saaledes af den i anledning af finnerne nedsatte kommission: Finuer. 1ten. ’l’olgen (østenfor Glommen“1 ..... l2 l 750 Kvikne og Tolgen (vestenfor Glommenl . 1O 4000 Kvikne ........... 25 2 (l35 tilsammen 47 6785 Kommissionen føler til, at antallet af ren anslaaes tildels af de fastboende større, og hermed stemmer den officielle Statistiks tal over 10 OOO. Antallet af nomadiserende finner er efter dette siden 189O reduceret til 4 individer med noget over 4O0 ren. . Finnernes forsøg paa at trænge ind i Nordre Østerdalen skal her nærmere omtales efter en kommissionsindstilling og efter et arbeide af professor Ta-gaar Nielsm: Finner, der beiter med sine ren, hører ikke fra gammel tid hjemme i Hedemarkens amt. Grændsen for finnernes gamle udbredelse ligger nordligere, og den gamle theori om„ at finnerne har været urfolket her i landet og er fortrængt af nord1nændene, er opgivet. I vore dage har finnerne rykket frem mod syd, og over deres benyttelse af nye felter til beitning for rene11 har de fast- boende klaget, saa der den 12te juli 1889 blev nedsat en kom- mission til at udrede denne Sag mellem de no1na(liseren(le fi1lI1Gl’