Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/707

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

696 HE1)P:)1A1u(1ÐNS AMT. kavalerikorpses distrikt, hvoraf to eskadroner fra Hedemarken. Af den første akershusiske brigade havde det romerikske korps i Solør og Odalen fogderi to kompanier, nemlig det vingerske og det odalske, og det hedemarkske korps, foruden en del af det faabergske l(ompani (som var formeret af de forhenværende vestre hedemarkske og vangske kompa.nier) og det løitenske kompani (som formeredes af de forhenværende løitenske og stangeske l(ompanier under Oplandske regiment). Det østerdalske jægerkorps havde sit distrikt i dette amt; af l(orpsets fire kompanier hørte de to, nemlig det aamotslre og det elverumske, som begge var skiløberlrompanier, til Østerdalen og de to øvrige, nemlig det hofske og det solørske, til Solør. Den nuværende militære inddeling er tidligere omtalt (pag. l0*a og det sees, at amtet rekruterer dels Hedemarkens bataljon med standkvarter Kristiania, dels Østerdalens bataljon med stand- kvarter Hamar og dels Gudbrandsdalens bataljon med stand- kvarter Lillehammer. — Kavaleriet er fra gammel tid rekruteret fra Hedemarken fogderi. Nationale rytterafdelinger fra begge sider af Mjøsen har deltaget allerede i Gyldenløvefeiden og i kampene i l7l6. Det oplandske lravalerikorps regner sin tilværelse fra 1750, men det har baaret forskjellige navne, 3dje søndenfjeldske dragon- regiment, oplandske dragonregiment, søndenfjeldske dragonregi- ment, oplandske ridende jægerkorps og oplandske kavalerikorps. Til oplandske kavalerikorps linje hører stangeske eskadron og ringsakerske eskadron og derhos totenske eskadron, medens landeværnkorpsenes eskadroner betegnes med nummer. I indeværende aar l902 leverer Hedemarken fogderi følgende antal heste til oplandske kavalerikorps. Stange . . . . 86 Romedal . 68 Løiten . . . 45 Ringsaker . . . l17 Nes . . 47 — Furnes . 59 Vang . . . . 61 tilsammen 4833 SI()’tt91“Ifige11(= i amtet hører til Hedemarkens amts folke- væbningssan1lag. Efter sammendrag af skytterlagenes aarsberet- ninger for 19()O var der i amtet 63 slrytterlag med 2120 med- lemmer ialt, hvoraf li]2 var passive medlemmer, eller de havde skudt mindre end 30 skud i aarets løb. De aktive bliver saaledes