Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/666

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.xN1NG. 655 samme værelse; om vinteren i kjøkken, paa kjøkkenloft eller i .drengestue og om sommeren i drengestue eller paa andre,lofter i andre bygninger. I Nordre Østerdalen har begge kjøn af tjenersikabet gerne samme sengeværelse, om vinteren kjøkken eller kjøkkenloft, om sommeren lofter i andre bygninger. Husmændene og deres stilling. Antallet af husmænd i IIedemarkens amt var i 1891 3 í23O, hvortil kommer 263 kVinder, der havde stilling svarende til en husmand. Det samlede antal personer, som levede af erhverv som hus- mænd, var 11 132. Husmandsvæsenet i amtet er specielt under- søgt af Fedje i 1888. De pladse, hvorpaa husmændene sidder, bortfæstes paa for- skjellig vis. — Paa Hedemarken bortfæstes de som regel aar for aar, men undertiden paa 3—5 eller l0 aar ad gangen, og endel pladse er bortfæstede paa levetid. Husmænd paa opsigelse beholder ofte pladsene for længere tid. I Vinger og Odalen bortfæstes pladsene ofte «indtil videre». Husmænd med ældre kontrakter har gjerne sine pladse paa levetid. I Solør bortfæstes de mest paa 5 aar ad gangen, enkelte paa levetid og enkelte paa opsigelse. — I Søndre Østerdalen bortfæstes pladse til rydning nu om- trent ikke. Ledige ældre pladse bliver ofte nedlagte eller bort- fæstede aar for aar. Ældre kontrakter gjælder gjerne paa levetid. De allerfleste husmænd i Nordre Østerdalen hører hjemme i Rendalen. Der er herreder som Lille-Elvedalen, hvor der nu næsten ikke findes husmænd. I Ytre og Øvre Rendalen er pladsene i almindelighed bort- fæstede paa levetid. Husmændenes arbeidspligt er forskjellig. Paa Hedemarken almindelig aaret rundt efter tilsigelse. Navnlig i onnetiden har de vanskelig for at udføre arbeidet paa pladsene i ret tid; mange husmænd maa skaffe en arbeidskvinde til gaardeni sommertiden, som oftest er det husmandskonerne, som arbeider for en tredjedel til halv dagløn. Som regel er husmændene ogsaa i Vinger og Odalen pligtige til hele aaret rundt at arbeide paa gaarden efter tilsigelse; men pligten kræves ikke af alle gaardmænd lige strengt. Enkelte hus- mænd forretter kun skogarbeide høst og vinter, ikke gaardsarbeide. Husmændene har ogsaa i Solør i almindelighed stadig arbeids- pligt efter tilsigelse, sommer og vinter, men ikke strengere, end at de kan forrette arbeidet paa pladsene i ret tid. Enkelte husmænd har visse dage at svare for pladsen og forresten stadig pligt, men