Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/620

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 609 nene, idet maskulin faar endelsen arm eller forkortet a, saaledes hesta, hestann (hestene). Maskuliner paa a (aa), som haga og femininer paa u (o) som furu eller “foro forekommer ofte paa grund af den ovenfor nævnte tiljevning af vokalerne. I den bestemte form i ental faar de første eller maskulinerne an (aan), saaledes hagan, magan, og femininerne faar aa (oa), jur-ua, gutua. De oplandske maal har en bøiningsform foran de vikske, nemlig en særskilt dativ af substantiver med bestemt artikel. Dog synes Vinger og Odalen at have mistet dativ, og det samme gjælder en vis del af Østerdalen. — De bestemte dativformer i det gamle sprog var temmelig lange med tostavelsesendelser, som nu er meget afslidte, hvorfor bygdemaalene viger fra hverandre. Stærke hankjønsord havde paa oldnorsk inum eller enom, svage an-um. Deraf er i Solør og Mjøsegnene blevet a, hesta, granna. I Søndre Østerdalen er m bevaret; det heder garem, grannem, og ligesaa i flerta1 garem,“ grannem. De nederste præstegjeld i Østerdalen, som laa nærmest til Solør og Hedemarken, har, maaske paa grund af de stridende paavirkninger, opgivet dativen. Det stærke hunkjønsord havde paa oldnorsk i dativ im-ei eller enne, det svage unni eller onne; deraf er blevet enn, bygdenn, visenn. Intetkjøn havde inu eller eno; deraf har de faaet i (e) eller efter vokaler n: husi, vatni eller i Mjøsegnene (undtagen Ringsaker) efter vokaler n: op’ i tre’n (i træet), taa bla’n (af bladet). IV flertal havde dativ paa oldnorsk unum eller onom, hvoraf er nu blevet om: bygdom, kaapom, hestom, grannom, vatnom, frem- deles hanaom, vikuom. Paa Hedemarken har maskulin i dativ a, men neutrum ‘i. I femi- nin er dativ tildels adskilt, saaledes at 1ste feminin faar en og 2det un. I den østerdalske dialekt har maskulin dativ dels paa a, dels paa (—m eller om for ental, neutrum har dativ paa a ligesom nordenfjelds I den solørske dialekt faar maskulin i dativ a. Formerne for de regelrette substantiver er: l P P i

 1ste feminin I 2det feminin. E ma:“g:,1in—   ma“gÏå1n. D neutrum.

år-s1W1sê ro å ri V W ental ..... ] bygd I kaape “ hest r granne — vatn bestemt nom. . C bygda l kaapa; hesten l grannen v vatne l A ] kaapun A hesta granna vatni dativ ..... bygden Y eller i eller i eller eller l t kaapen à hestenn “ grannom vatna ubestemt flertal r bygder kaaper l bester granner vatn bygdenn Z hestenn, D grannenn, bestemt nom. . i eller l kaapenn V hestann, grannann vatna W bygdena F W hesta, gru-nna . dativ ..... i bygdom P kaapom hestom l g1—annom vatuom 39 — Hedemarken amt