Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/613

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

602 HE1)EMAH1(ENs Amt dygtighedm 55.4 til 70.2 pct. og udygtighedsproc-enten fra 23.2 til 17.5. Der synes altsaa at være god fysisk fremgang Befolkningen i Elverum, som i det egentlige Østerdalen, der senere er omtalt, adskiller sig meget fra befolkningen i Tryssil; dette herred ligger i et andet dalføre =xTryssilelvensï, og skjønt det engang var anueks til Elverum, er der dog anthropologiske eiendommeligheder. Tryssil er skilt fra Elverum ved milelange skogstrækninger, og det har neppe modtaget sine første bebyggere derfra, men høist sandsynlig ad Klaras dalføre.fra Vermland. Tryssillingen slægter ogsaa i fol kel ynne mest paa vermlendingen og, som tidligere er anført under Solør, ogsaa paa solungen. Lige- som i Solør er der ogsaa her indblandet kvæneblod og i slut- ningen af det attende aarhundrede, da provsten Smith skrev sin «’I’rysilds Beskrivelse », anslog han kvænerne til 25O mennesker, hvad dengang omtrent svarede til 2O pct. af befolkningen De var bosat i den sydlige del af bygden og i Osen anneks. Tryssil danner anthropologisk noget for sig og er i flere henseender af megen interesse; den betydelig mindre legemshøide end landets i almindelighed er et sekundært anthropologisk mærke af megen betydning og i og for Sig nok til at vække opmærk- somhed. JIi(Id(—lhøiden var i 1ste tiaarsperiode l66.9, i næste l67.8, altsaa endog adskilligt under den ellers nær beslægtede solungs legemshøide. Dette kan vanskelig forklares af naturforholdene eller liVsvilkaareue, men vel dels ved den her temmelig stærke blanding med kvænerne, der er mere smaavoksne end nordmændene (Ïmiddelhøi(le 166—l67.1), dels maaske ogsaa ved befolkningens tilbøielighed til at anvende børn i en for ung alder til altfor tungt arbeide, hvorved disses udvikling sinkeS og af og til kanske ogsaa standses, og udygtighedsproceuten til militærtjeneste paa grund af undermaalere forøges. I tidligere nævnte tiaarsperioder var militær- dygtigheden 58.1 og 64.9 pct., altsaa adskilligt under nabobyg(lernes; udygtighedsprocent-en var dog for samme perioder sunken fra 2l.7 til 19.6. Af hovedformen er ogsaa her den langskallede forherskende, og den kortskallede udgjør omtrent det samme tal i befolkningen som for Solør (3O.5 pet.). Befolkningen gjør her indtryk af endog stærkere blanding end i Solør, og andre heterogene bestanddele end det kvænske synes ogsaa at være kommen til, f. eks. i Ljør- dalen. Som et fælles præg ved tryssillingen kan siges, at han er mindre af vækst, men velvoksen, tætbygget og kraftig, de spæd- byggede er her gaaet ned til 3 pct. Haarfarven er overveiende mørkblond og de mørk— og sorthaarede udgjorde 3l.3 pct. I folkelynne er han som anført nær beslægtet med solungen, og hvad der er sagt om denne, kan for st-ørstedelen ogsaa passe paa