Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/614

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.1(N1NG. 603 tryssillingen. Han er, som denne, Ietbevægelig, omgjængelig og meddelsom, sangvinsk, med et stærkt følelsesliv og livlig fantasi, godhjertet og gjæstfri, ofte indtil flothed; han har med de oven- nævnte egenskaber ogsaa mange betingelser baade for godt og ondt. I handel har han maaske mindre af solungens af SchulZe angivne egenskaber. øster-dalen. der arkæologisk viser sig at være sent befolket, nemlig først i den yngre jernalder eller den saakaldte vikinge- tid„ da landets rydning tog et saa mærkeligt opsving, forholder sig i anthropologisk henseende som alle vore øvrige sent ryddede dale, idet den i en aldeles overveiende grad er bebygget a-f rene langskaller, i tiltagende grad opover, indtil de naar sit maximum i Stor-Elvedalen med 51.6 pct. langskaller og 20 pct. kortskaller, derpaa aftager langskallerne igjen nordover, indtil forholdet ved den her forekommende, forholdsvis skarpe folketypegrændse bliver et helt andet med overveiende kortskaller. W I Østerdalen er en af disse interessante folketypegrændser, som man finder i alle vore østlandske længdedalfører, mellem en øvre eller indre og en ytre dalbefolkning, hvilket antyder, at dalen er befolket fra to forskjellige kanten Østerdalen har forøvrigt i grunden to befolkningsgrændser, først den allerede omtalte mellem Solør og Elverum, der dog væsentlig giver sig tilkjende i aandelig eller folkepsykologisk forskjellighed, og saa denne nordre. Grændsen gaar i Renas dalføre mellem Tyldalen og Øvre Rendalen og i Glommendalføret straks søndenfor Tønset, og den giver sig tilkjende saavel ved forandringer i skalleforholdene som i blondhedsgrad og legemstype, dog ikke synderlig i høideforhold. Man maa dWîfor, (lRfhl’O])OZO1]í-S’d’ talt, skille m(—llem— Østerdalen søn- d1Znj?)—r og 7lOW)’(l(’I(fO7’ Tønset. l Forskjellen er udtrykt ved disse tal: Sønden;jbr Tøn.S“et. Langskaller 48.3 pct., kortskaller 22.6 pct. “ Blonde 4O.6 pct., mørkblonde 25.4 pct., mørk og sort 27.5 pct. 1878—1887 1888—1897 l‘ A ’d ä-— e-— aa —WCW* egemshm e l69.1 169.s UdygtighedspCt. 23.5. l9 .4. Nor-de)(for Tøns(—t. Langskaller 29.8 pct., kortska1ler 42.2 pct. Blonde 53.1 pct., mørkblonde 21.9 pct., mørk og sort 17.1 pct. 1878—-1887 1888—1897 lɔGgGmShØldG a vl6“g:g — c (’(lygtighedspct. 22.1. 15.5.