Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/601

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

å9O HEDEMARKENS AMT. ændring før henimod aar 1800, og lige til l8öO stængte sagbrugs- reglementet for den fulde udfoldelse af vasdragets udviklings- evne paa dette omraade. — Trælasthandelen havde en god tid ved begyndelsen af det l9de aarhun(lrede. England havde endnu ikke indført det senere, høie toldsystem til fordel for Kanada. Udskibningen-standsede næsten i 18O8—W1809, og skoge og sag- brug var i de aar saa godt som værdiløse, men efter fredsslut- ningen med Sverige 1809 begyndte den saakaldte license-fart. der varede til udgangen af l8l2; norsk trælast i norske skibe tillodes nemlig udført til England. uhindret af de engelske kryd- sere og orlogsmænd i Nordsjøen. Under license-farten beta1tes trælasten særdeles høit, og fragterne var ualmindelig høie, hvorfor denne periode tillige var særdeles glimrende for skibsfarten. I september 1809 betaltes saaledes til England den uhyre fragt af indtil 8 lstr. (l44 kr.N for 10O beregnede Wbord. Imidlertid varede denne gode tid ikke længe: pengereduk- tionen indtraadte snart, og ved den stadige forandring i værdier led den indenlandske handel tab. Værre var det, at England i 1812 vedtog bestemmelser, der betydelig indskrænkede handelen med norsk trælast til fordel for Kanada, idet den betyngede den norske trælast med en indførselstold, der i sine virkninger nær- mede sig et indførselsforbud. Først fra 1842 blev tolden i England beregnet efter kubik- indholdet, hvorved samme blev ligelig for alle nationer. “ Frankrig blev fra 1814 af en tid det bedste marked for norsk træ1ast, især for skaarne materialier. Skjønt England fremdeles er vort betydeligste trælastmarked, har dog afsætningen udvidet sig betydelig til Holland, Frankrig og NordtySk1and, ligesom den nyere tids større forædling af la-sten (ved høvling etc.) muliggjør konkurrence saavel i middelhavs- landene, som i Australien, paa Nyseland og i Syd-Amerika 0mkring 18l4 var trælasthandelen i Glommen i sin barn- dom sammenlignet med skogdriften nu. Der huggedes kun sag- tømmer paa 5 à 6 alene længde og med et topmaa1 af 12 tommer, der benævntes «maa1stømmer». For gran gjordes Vå fradrag. og l1toms beta1tes med halv pris af 12toms, og 10toms med W pris. For overtommer over l2 toms betaltes intet Først i 1823 findes pris noteret for 7 alens og 8 alens længde; 1830 noteredes pris for 1O a1en, og 1841 fastsattes særskilt pris for 13 og 14 toms, ligesom for l1V2 toms; men endnu huggedes blot sagtømmer. Hollandske bjælker nævnes først fra 1844, i hvilket aar en trælasthandler i Fredrikstad anmeldte denne sort last til flød.ning.