Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/588

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I—IANDEL OG s1(1BSFART. 57 7 i slutningen af Oktober maaned holdes et tre dages marked for Salg af kreaturer og landmandsprodukter; dog maatte «kram og alle slags kjøbmands— og overdaadighedsvarer» her ikke falholdes. Marked paa Ha-man Fra «Arilds tid», heder det, var der blevet afholdt marked paa Hamar. Af en eller anden grund blev det imidlertid opbævet i det 16de aarhundrede, maaske om- kring 157O. Da der kom klager fra gudbrandsdølerne over, at det var bleven afskaffet, bestemtes det i kgl. brev af 1579, at det igjen skulde tillyses og holdes og «være alle og enhver Ind- lændiske og Udlændiske frit fore did at søge med deres Gods og Vare og der med hverandre bruge deres Handel, Vandel og Kjøb- mandskab, efter som de af Arilds Tid tilforn gjort haver, dog dermed Vor og Kronens Told og Rettighed udi alle Maa-der ufor- krænket». — Det varede dog ikke længe, idet der allerede 8 aar efter indtraadte en forandring. Et brev af 1587 bestemmer nemlig, at markedet skal holdes i 0s1o, fordi det faldt-«saave1 Borgere udi Oslo som Bønder paa Hadeland, Thoten, Hedemarken og Ro- merike meget besværligt og skadeligt, om Markedet skal holdes paa Hedemarken af den Aarsag, at Borgernes og Kjøbmændenes Næring og Bjering forkommer og ødelægges, og menige Bønder og Almue deromkring bliver foderløse for de mange Heste». Dette brev synes at vise, at markedet har været gjenstand for søgning. “ Paa Hamar er der nu heste-stævne første torsdag i oktober. Dette hestestævne holdtes første gang i l895. “ Trys.s“ilthing eller Nilsmesse. Som et gammelt marked maa ogsaa nævnes Tryssilthinget eller Nilsmesse, der holdtes i Elve- rum samtidig med vinterthinget i begyndelsen af december maaned. Nilsmesse eller Tryssilthinget fik sit navn af Nilsmesse, fordi thingdagen faldt før paa den 6te december, i almanaken betegnet med Nicolaus eller Nils. Senere, efterat den nye kalender var indført i 1705, blev dagen forflyttet til den 17de december, men senere igjen holdtes det 9de december, og atter senere holdtes det første mandag i marts eller dagen før Grundset marked Thinget holdtes paa Tor-ud i Elverum, og der var aarlig kun et thing; tidligere var det holdt i ()sen, og en tid paa Møú9tad. Til Nilsmesse eller Tryssilthing samledes paa thingstedet folk for at kjøbe og sælge. Fra Tryssil kom vildt, skind og fisk. Tømmerhuggerne fik her forskud af tømmermærkerne; kornvarer, mel, brød m. m. kom fra Hedemarken. Solør, de svenske Finskoger, Elverum, Aamot og Rendalen førte ogsaa til thingstedet vildt, fisk og skindvarer. Hedemarkingerne solgte korn og mel til sog- nene i Østerdalen. Til Nilsmessethinget bragtes fra Tryssil skind af bjørn, ulv, ræv, rensdyr, hæver o. desl.. 27 — Hedemarken amt.