Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/587

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

576 HI—JDEMARKENS Au-P. af brændevin og at hindre dans og optræden af kunstnere under markedet. Det var tvilsomt, om markedet kunde ophæves, uden at eieren af gaarden Gaarder skulde have erstatning. Sammes eier, Otto .“1akra)m, var villig til at finde sig i, at n1arkedet ophæve- des, hvis herredsstyret vilde bevilge kr. l000O at skjænke til et veldædigt eller almennyttigt legat for Elverum herred. Markedet havde fremdeles sin betydning derved, at heste- handelen ikke var ringe, adskilligt skind og vildt opkjøbtes, og der omsattes forskjellige varer som vadme1 og andre tøier, kob- bertøi og bliktøi, kjøreredskaber, kurvmagerarbeide og stole m. m. Ikke desto mindre blev dette urgamle marked opbævet ved kgl. resol. af 1ste mai 1901, efterat E1verum herredsstyre havde bevilget de nævnte kr. 1000O til det omtalte legat. Fra 1901 holdes istedet et hestestævne i Elverums leir de tre sidste dage i den uge, hvori første tirsdag i marts falder. Hestest(øvnet ei EZ‘t?6’l’2lT)I—S leir er følgelig traadt istedet-for Grund- set marked, og her var endnu nogen omsætning i 1901. t Skindhandelen spillede hovedrollen, og priserne var meget gode. Flere af de gamle forretningsfolk, der i aarrækker har besøgt gamle Grundset marked, falbyder sine varer her. I forbindelse med Grundset marked stod stævner ved Berger i Grue, hvor svensker, som skulde til Elverum, kjøbslog med solungerne. Et stævne ved Balt()bøl i Solør kom igang i l76O— aarene og dannede en afslutning paa Grundset marked, men det synes ikke at have havt stor betydning Erliens marked, der var bestemt til at afløse Grundset mar- ked, kom aldrig til at spille nogen stor rolle iomsætningen. Det blev derfor i begynde1se11 af det 18de aarhundrede flyttet til Neby i Tønset, hvor det vistnok fandt nogen større tilslutning og holdtes aarligi 9 dage fra 16de februar af. Men da de for-dele, det bragte, ikke stod i noget forhold til de misbrug og ulemper, det affødte, blev det ved reskript at 26de marts 1783 ophævet, og almuen fik istedet tilladelse til at kjøbe og handle med Røros eller hvilken kjøbstad, de vilde. Kongsvinger marked holdtes efter kgl. resol. af 28de januar 188O Onsdagen mellem 7de og 14de Oktober og de to paafølgende dage. Dette marked har været oprettet igjen og nedlagt flere gange. Det blev saaledes oprettet ved kgl. resol. af 21de januar 186O, atter nedlagt ved resol. af 23de april 1870 og endelig, som nævnt, atter.oprettet i 188O. Kongsvinger marked blev først oprettet i l798 paa forestil- ling af kommandanten paa fæstningen, generalløitnant Biellart, og eieren af 0dals jernværk, Iver Neumann. Her skulde aarlig x C