Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/589

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

578 HEDEMARKl-2NS Amt “ Den gamle handel paa Hedemarken har taget nye veie siden midten af syttiaarene; Hedemarken har mistet sine gamle afsæt- ningssteder og har maattet søge nye saadanne for overskuddet af landbrugsprodukter. Da kornavlen indtog hovedpladsen i jord- bruget, var Østerdalen, Rørostrakterne, det trondhjemske og ikke mindst Sverige de vigtigste afsætningssteder. De forbedrede kom- munikationer konkurrerede Hedemarken ud paa disse steder, og af denne grund maatte produktio11en omIægges og nye markeder søges. For det oplandske jordbrug er nu Kristiania et betydeligt og sikkert a-fsætningssted. Efter 0ttabanens bygning er hele He- demarken og en væsentlig del af Gudbrandsdalen lagt indenfor den cirkel, inden hvilken Kristiania maa søge daglig tilførsel af melk, kjød og andre landbrugsprodukter. Ikke ringe mængde melk sælges fra Hedemarken i Kristi- ania, og meierierne søger uden mellemmænd at bringe melken lige frem til konsumenterne, idet de overtager detaljsalget i Kri- stiania, saa de ikke er afhængige af melkeha11dlerne og deres priser. En del af me1ken omsættes jo i distriktet, men afsætningen i Kristiania spiller sin store rolle, idet prisen der i de sidste aar har regule1—et priserne i distriktet. Meierierne har ved salg til Kristiania opnaaet det bedste udbytte. Kondenseringsfabrikerne er vigtige for melkeafsætningen, og fabrikerne har kunnet Stille prisen saa høit. at de har faaet den forønskede melkemæng(le. Afsætningen til distriktets byer, Ha- mar og Kongsvinger, spiller ikke stor rolle, og den nærmeste kreds af gaarde rundt disse byer dækker paa det nærmeste be- hovet, og markedet er ofte overfyldt, naar en liden ext1—a til- førsel støder til. Kristiania har ogsaa længe været Hedemarkens hovedafsæt- ningssted for kjød og flesk. I 19OO besluttedes oprettet landmandsbørs paa Hamar fra den l4de september, og paa Kongsvinger er der ligeledes en land- mandsbørs. I 1891 var der ifølge de statistiske opgaver i Hedemarkens amts bygder med handel og pengeomsætning sysSelsat: 17 grosserere, kjøbmænd og handelsmænd, l67 landhandlere (l2 kvinder), l6 skoghandlere og lastehandlere, 45 handelskarle, skræppekar1e, kræ1nmere, lO fæhandlere, l4 agenter og andre mellemmænd, 3O andre selvstændige erhvervsdrivende ved handel og pengeomsætning (l5 kvinder), tilsammen 299 personer samt 287 bestyrere og betjente (28 kvinder), ialt 586 personer syssel- satte med handel og pengeomsætning, hvortil endnu kommer et antal af 38 arbeidere og andre i lignende underordnet stilling. Hele gruppen «han(lel og pengeomsætning» istatistikens livs- stillinger omfattede saaledes 624 personer i l89l.