Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/542

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISK OG F1s1(ER1EH. 531 Kar-usse (Cyprinus (:ara9siusj. Gul(lkunte, mess“ingkunte (gasterosfeus pungitiusj. Om laks (salmo salarj findes, er tvilsomt. Disse fiske leger i Mjøsen til forskjellige tider, nogle om vaaren, andre om høsten, saaledes laken 25de februar til 25de ma1“ts, harren midt i april, gjedden i slutten af april, abbor i slutten af april og mai, krøklen i begyndelsen af mai, veder- buken i begyndelsen af mai, lauen i mai, murten i slutten af mai, ørreten i Laagen i september, i andre elve i oktober, lake- sillen i slutten af september og først i oktober, siken i september ved Lillehammer, december til januar ved Minne. Hun-nerørreten ansees for en særdeles frodig udvikling af den almindelige ørret, den kan opnaa en saa betydelig størrelse, at den næsten kappes med laksen.’ Enkelte individer af denne form forekommer i de fleste større indsjøer, hvor de fanges enkeltvis paa de større dybder; de findes undertiden i temmelig høitliggende indsjøer, saasom i Atnsjøen i Østerdalen og i Heimdalsvatn i Vaage. I det hele forekommer denne form overalt, hvor omstændighederne er gunstige, og danner i de større og dybere indsjøer en med hensyn til dimensionerne udpræget race, der flokkevis indfinder sig paa be- stemte legepladse, hvor de er gjenstand for et betydeligt fiskeri. Saaledes uddannes i Mjøsen denne ørretform, der her naar en ganske anselig størrelse, op til 17 kg, og som om sommeren gaar op i Laagen indtil Hunnerfos ovenfor Lillehammer, af hvilken fos ørreten har navn; en noget mindre race fanges i samme ind- sjø i Furnesbugten ved I—lamar. Fra Tyrifjorden paa Ringerike gaar den samme ørretform under navn af viulørret op gjennem Randselven, og der fanges ved gaarden Viul individer med en vægt af indtil l8 kg. Lignende racer uddannes i Nordsjø og Siljordsvatn i Tele- marken. I elvene sees denne race alene under legetiden, den øvrige del af aaret tilbringer den paa de større dybderi indsjøerne. Nogen konstant forskjel mellem hunnerørreten og den alminde- lige ørret lader sig ikke paavise Den er i regelen noget plumpere og kan ligne laksen, foruden i størrelse tilligei farvetegningen, der oftest er lysere, og den kan have de for laksen egne pletter. Farve og størrelse er imidlertid saa ubestemte begreber inden denne slægt, at de ikke alene er istand til at danne artsmærker. Yngelen af denne form lader sig neppe skjelne fra den normale ørretyngel. Hunnerørreten gaar ned til Mjøsen allerede, naar den er noget over 1 aar gammel, og kommer ikke tilbage, før den har naaet er vægt af 2 til 4 kg. Hvor gammel den da er, vides ikke, maaske ikke mere end 2 til 3 aar. Naar den kommer op i elven,