Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/540

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Fisk OG FlSKERIER. 529 andre arter ogsaa brasen og buk, muligens den samme, som ved Mjøskanterne benævnes vederbuk. I størst mængde forekommer brasen og gjedde, dernæst harr og lake, de øvrige fiskearter kun sparsomt. Slom og brasen gyder i mai og buken i første del af juni. Brasen gaar om vaaren ind i tjern, der staar i forbindelse med Glommen, men gaar atter ud igjen om sommeren. Gjenstand for fangst er især brasen, gjedde og harr. Som fangstredskaber benyttes not, garn, ruse, rev og Stang med agn og flue samt oter. Med not fanges især brasen, harr og nogen sik. Ruse benyttes mest i flomtiden til fangst af gjedde og abbor, ogsaa brasen. Garn bruges under flom i tjern og paa over- svømmede strækninger. Med oter og Stang fiskes harr og ørret. Laken fanges paa rev og iskroge. Buk findes kun sparsomt og kan fanges med not og agning. Gjedde fiskes ogsaa med drag. Der fiskes nu og da hele sommer-en, laken ogsaa om vinteren, men gjedden, brasen, abbor og murt hovedsagelig om vaaren, naar de under flom gaar ind i tjern og oversvømmede strækninger. Fisket er af liden betydning 0terfisket gaar sjelden op til 6 kg. pr. dag. Notfisket saavelsom det øvrige fiske er ubetyde- ligt og variabelt. Rusefisket er det vigtigste. En enkelt gang kan det gaa op til 12—18 kg. om dagen. Fiskeriet er binæring af liden vigtighed. Harren og siken naar i størrelse op til 3Z4 kg. Brasen og buk naar 3 kg. og gjedden 6 kg. og mere. I Solør har ørretfisket neppe nogensinde været af videre be- tydning. De fleste sjøer og bie1ve i disse egne synes at mangle de nødvendige betingelser for ørretens trivsel. I de fleste indsjøer her findes den endog ikke. B.rasen, gjedde og abbor ud ør hoved- massen af fiskebestanden. Disse arter har sit egentlige tilhold i indsjøerne, men gaar ogsaa for endel ned i hovedvasdraget. Endel gyder vel i Glom- men, men den væsentlige udk1ækning foregaar dog i indsjøerne. Gjedden ansees efter hele vasdraget fra Røros til Kongs- vinger for at være en væsentlig hindring for bedre fiskearters formerelse. Harren er ikke meget udbredt i Solør og fiskes heller ikke videre i gydetiden. Glommen .fra Eigsfos til Nor.qfbs har samme fiske som Glom- men længer oppe, og fiskeriet foregaar paa samme maade. Bielve til Glommen mellem Eigsfos og Norsfos er: I Manga er bækkeørret af liden betydning. “ Tueraa fra Værsjøen har endel bækkeørret, ogi indsjøen er gjedde, abbor og murt, som fiskes med garn. 34 — Hedemai-kone amt.