Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/514

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISK ()G F1SKERIl-2R. 503 ()rbug eller aarbuk leu(?is(rz1.9 (:ephalus) er i sin udbredelse ind- skrænket til Glommens sydlige del, samt til Vormen, hvorfra den maaske har udbredt sig til Mjøsen. Paa de 2 sidstnævnte lokaliteter findes den i det hele dog sparsomt, ja der er op- kastet tvil, om den findes i Mjøsen; derimod er den i— Øie1—en og den gjennem Smaalenene flydende del af Glommen hyppig og kjendt under navnet orbug; i Dorjeelv i Rakkestad fanges den med en vægt af indtil 4.5 kg. Ligeledes forekommer den stationært og i stort antal i brakvand ved udløbet af Tistedalselven ved Fre- (lrikshald, hvorhen den oprindelig er vandret under flomtide11 om vaaren fra Glommen. Den kan naa en totallængde af 36 cm. Min-t, sm“emae (leu(“iscus mtilus) er almindelig i de fleste ind- sjøer og e1ve i landets sydøstlige dele. Langs vestkysten synes den at mangle. Den findes i Mjøsen. De største in(livider har en totallængde af 34 cm. l Murten er udelukkende en indsjøfisk, som kun om vaaren søger op til elvenes udløb, hvor den i slutten af mai gyder sin rogn. Medens karussen trives bedst i muddervand, vil murten derimod have rent vand. Saavel mur-ten som karussen er meget frugtbar og let at overføre, men det er tvilsomt, om de bør over- fores til ørretvande. Murt, kaldet træl i Laagen, sørenne i Svartelven, naar den gyder, undertiden ogsaa kaldet guldbust, gyder i slutten af mai og fiskes fornemmelig i Svartelven i ruser i hestelæs, ogsaa paa krok i mængde; den fiskes ogsaa leilighedsvis til alle tider. Den bruges mest til agn. Søm (—Z(’lt(’í-9ClI—S’ erythrophthalmus) forekommer sandsynligvis blot i landets sydøstligste dele, saaledes paa flere steder i Smaalenene, især i GlommenS sydlige del, saasom ved Solibrugene ovenfor Fredrikstad, men ikke i Mjøsen. Den naar en totallængde af 27 cm. og mere. Den findes neppe i Hedemarkens amt, men, som on1talt, i Glommens vasdrag, dog neppe længer end til Urskog. Blaaspolm, rimeligvis rigtigere Blaaspor(lPn, asp (a.spi(1.s I’(l])(l-IË) findes i Øieren, hvor den fiskes om vaaren i legetiden med net og garn. Dens størrelse naar undertiden op til 5 kg. og mere; den holdes for at være en særdeles god fisk. Den gaar om vaaren op i Lersundelven og Nite1ven, men mangler i Mjøsen og forekommer kun sparsomt i Glommens syd- lige de1. ’ Løya, taale (alb1meus Z’lI(’í(llt-9“) forekommer i Mjøsen; den er almindelig i Øieren og de nærmeste vasdrag, samt i de fleste ind- sjøer i Smaalenene, ligesom den er talrig i I)rammenselvens nedre del. Den mangler, ligesom næsten alle karpeartede fiske, langs