Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/508

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FISK OG FISKERIER. 497 Stavanger. Gjedden forekommer vistnok i mange vande paa Vest- landet, men dog saaledes, at der er grund til at tro, at den er kunstig indført, og maaske er det samme tilfælde ogsaa med tryta og karuSsen, hvor de forekommer paa Vestlandet. Tilbage, som oprindelig hjemmehørende paa Vestlandet, bliver da laksen, ørreten, røyren og aalen. Af disse søger laksen og aalen altid til sine tider til havet, det samme er tilfælde med sjøørreten, der staar ferskvandsørreten meget nær, om det ikke er samme art. Røyren endelig kjendes i det nordlige Norge, som en fisk, der ogsaa opholder sig i havet. Det synes saaledes, at vas(lragen(1 paa Vestlandet ikke har havt (lYl(Z)’(’ —fiske i —f(?)’cS’kl)(M7(Z end de, som kan Y—andre ind j“þ—a havet Af Østlandets fiske er der en, som findes i Rauma, og som der kaldes byrting eller birting, og viser sig at være den, som paa Østlandet kaldes harr (th-ymallus vz(lgaris). Denne fisks paafaldende optræden i denne enkelte elv er en undtagelse, der bekræfter hovedregelen, naar det erindres at Lesje- værksvatn har udløb fra begge ender, idet Rauma gaar mod vest, Laagen mod øst, og byrtingen eller harren har saaledes fundet vei fra Laagen og Mjøsen over Lesjeværksvatn til Rauma, og den synes at have været den eneste fisk, der har fundet denne vei over fjeldet. . Alle de ovenfor nævnte ferskvandsfiske paa Østlandet findes ogsaa i Sverige og desuden flere. I Sverige bærer de tildels andre navne, saaledes tryta — abborre g-jørs — gøs, steinpurke —— gers, sandSkre — bergsimpan, lake — lake, stikling — storpig, tindauer — smaapig, karusse — rudan, gorkim — elritZan, hers1ing — stämman, raufjødring eller veder- buk — id, aarbuk — färnan, murt — mørten, sørv — sarfv, blaaspole — asp, løya — løjan, brasma — braxen, røyr — røding, krøkla — nors, harr —— harr, lagasill — sikløjan, sik — sik, gjedde — gäddan, niauing —— nättingen. Men desuden forekommer i Sverige en hel del ferskvands- fiske, som mangler i Norge Udbredelsen af ferskvandsfiskene i Norge og Sverige tillader at drage visse slutninger med hensyn til fiskenes indvandrings- veie. I et arbeide af Rudo(f L:mdberg (Om Svenska insjøfiskarnes utbredning) er disse spørgsmaal behandlet og enkelte fiskes ud- bredelse i Sverige vist ved karter. Dette arbeide sammenl1oldt med ferskvandsfiskenes forekomst paa Vestlandet synes at føre til visse almindelige slutningen Paa Vestlandet findeS, som be- rørt, oprindelig kun de ferskvands1iske, der har evne til at søge op i vasdragene direkte fra havet, laks, ørret, aal samt royr. Denne sidste fisk synes efter dens udbredelse i Sverige at være kommet vestenfra. 32 W He(le1nark1—ns amt