Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/504

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

DYREI‘IV OG .1AGT. 493 Af rovfugle findes ko-ngeørnP)2 (aguila Chrysaétos) og rypej’alken (jkxl(“o gyýy“’al(—o); den sidste fangedes før (ifølge Pontoppidan) i store mængder paa Østerdalsfjeldene. Den er fremdeles almindelig. Endvidere findes Z].PZd“U(l(lg(“’Iti (arChibuteo lagopz1s), .sneuglen (h-y(rtea sCand-ia(—a) og jorduglen (asio a(§(“ipifr-inu.S). Begge de sidste er talrige i de aar, hvori lemænene optræder i mængde, men forekommer ellers mere spredt. I amtets laVland findes adskillige smaafugle, saaledes røds()“(Þ)—ten (ruti(Pilla ])flO(’7l’iCllr“lI—S), løvsangeren (phyllos(:opus l“fO(’hiZ’lt), sorthætten eller mzmk(m 6S—ylvia (ltT’í(“(l])VïZZ(I), havesangeren 6s-ylvia hortensis) og bastar(lnaftergalen (L9ylvia hypolais); den sidste træffes hist og her i løvskogene. Sit navn har den deraf, at den ofte paa en meget skuffende maade kan efterligne andre fugles sangtoner. Helst hvor bunden er noget stenet sees de høibenede arter: .S‘[CYl-S’kll?(Bff(?72 (—S’(I([Pí(‘Ol(l oenanthe) og buskskv(13tten (pratin(—Ola rubetra), der begge under sin gang paa— jorden vipper med sin korte hale. Meget almindelig er liWnerl(m (mofa(êilla alba), den trives bedst ved beboede steder; paa fjeldsiderne gaar den op saa langt, som der bor folk. Ved husene holder ogsaa kraaken, .S“]gj(BrPn og graaspm-ven ti1. Flu(1snappeme (mus(äi(?apa grisola og atri(—apilla) er livlige, mørk- farvede fugle, som sna-pper insekter i flugten. De holder til i am1et-s løv-skoge. . I omegnen af Hamar sees den rødryggede uarsl(?r (lani11(s 1—ollurioj. Af meiserne findes hjødmeise, talgokse eller talgfit (parus major) og blaameisen (par“s CO6’7’IlZ(Z2l-S’j. I egnene omkring Mjøsen holder endel kolonier af kajer til; de hækker der i hule træer, paa gamle mure et(:. Paa aabne sletter lægger lei-ken (alauda arvensis9 sine æg. Den mangler i de skogrige distrikter, saaledes f. eks. i de nordlige dele af Østerdalen Af rov-fugle, som findes paa amtets lavlande. kan næVnes: (luehøg(1n eller h(msehøgen (ástur palumbar“ius), spu-r::ehøgc“n (a(“(“ipiter nWi.s““s) og musvaag, ormhøg, “1;aspig (bz1teo ‘l)“ltlj](l“)’t-S“) samt katuglen (syr)a i u m alu(—o) . Af klatrefugle findes den store og den lille jlagspæt (dendro- (—opus major og mino)9 samt gjøkm. R(tphønm j)e)“(li.Zr eine-rea) optræder periodisk i amtet, men forekommer ikke talrig. Mest almindelig er den omkring Hamar og paa Helgeøen, medens den synes at være sjelden i Østerdalen Den er oprindelig indVandret fra Sverige Agerriksen ((—rem Z)rate)a“sW12sy ruger, hvor der er agerland. I vandene findes vil(lan(lm, 8fOZx’(t)l(Z(W— (anas bos(“has) og jfskeæmler (mm“gu-s) .