Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/473

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

462 HP:1)Ex1AR1(ENS Arm-. bra11dsIukningsmandskab, der ha-r at handle efter bestemte regler, hvad fremmede, værktøi, proviantering etc. angaar. Lynnedslag har voldt mange skogantændelser. Under torden- veir stænges telefonerne, medens uveiret staar paa. Z Myrer. Myrer, dels skikkede til udvinding af brændtorv dels af torvstrø, og endelig myrer skikkede til dyr-kning er der paa mange steder i Hedemarkens amt. Derhos er der større skogmyrer, som nok kunde forbedres og give bedre skogbund, om de blev afgrøftet. Multemyrer er for omtalte. Desuden er der i mange heri-eder heitliggende myrer, der neppe har nogen syn- derlig værdi, undtagen en del til beitning og til udvinding af myrhø. Brændtorvmyr har adskillig udbredelse i Hedemarken fogderi, og brændtorv udvindes i bygdealmenningerne her, hvorved man sparer skogen. I Ringsaker udvindes saaledes brændtorv af Katauge- myren ved Mesna dampsag. I Nes tilvirkes brændtorv, der benyttes ved Hvams brænderi. Ogsaa Vang og Furnes har flere gode torvmyrer i sin almenning, og de benyttes Ogsaa i Romedal, Løiten og Stange almenninger udvindes torv, saaledes som under omtalen af almenningerne (pag. 451) forklaret. Her hidsættes nogle oplysninger om torvdriften i Løitens almenning. I Løitens almenning har man i længere tid og i lidt større skala tilvirket brændtorv. Den første drift paa den saakaldte Bledmyr er nu nedlagt I 1892 begyndte man at tilvirke brænd- torv paa Bjerkholsmy1—en og i l896 paa Sagaabakmyren Der arbeides nu hvert aar paa begge steder. I 1899 tilvirkede man saaledes paa Sagaabakmyren 1494 m.3 og paa Bjerkholsmyren 1 443 m.3 Foruden de to nævnte fabriker drives der ogsaa to private. Til disse har almenningen ydet torvmyr, materialier til huse og et mindre beløb til anlægskapital. Ved de private fabriker til- virkes aarlig ca. l5OO m.3 Lægges dette til almenningens til- virkning ved dens to fabriker, faar man i Løiten en aarlig brænd- torvtilvirkning af ca. 4450 m.3 Driftsudgifterne Ved almenningens fabriker er i de to sidste aar ca. kr. 1.75 pr. m.3 Til denne pris er torven leveret til de brugsberettigede, idet man har vederlag deri, at man sparer en hel del skog. “ Ved de private fabriker bliver driftsudgifterne mindst kr. 2.6O pr. l m.3 torv. 1 m.” torv sættes i brændværdi lig Ve favn ved, 63 cm. lang-. 445O m.8 torv sparer almenningen for en levering af 2 2OO favne ved eller 33O0 m.3 fast maSse.