Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/471

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

460 HEDEMARKENS Amt W Det hele areal har en udstrækning af ca. 360 OOO maal, hvoraf 73 OOO maal kan ansees for skogbevokset. I de strækninger, hvor Rørosværket ikke har hugget, er hug- bar furuskog, der maa drives over til svenske vasdrag, til Dalarne. Den skog, som staar langs Fæmunden, kan flødes enten til sjøens nordende og herfra videre til Røros eller ogsaa til sydenden. Denne skogstrækning har vistnok oprindelig tilhørt den gamle Tolgenske statsalmenning, men er saa langt fra denne bygd, at der ikke tilligger nogensomhelst brugsret inden samme. Røros værk har ved sin hugst i de langs Fæmunden liggende dele af almenningen tilgodegjort al den gamle skog, som fandtes her, saa der n11 nede ved sjøen kun findes lidet tilovers. I l739 anlagde værket en smeltehytte og et sagbrug ved Elgaaen, og begge disse anlæg slugte en hel del skog. j Almenningen paa:;Pstsid(w— af F(Pmund mellem denne imIsZjø og Tea(jZs1“ngdalen har en længde af 2ï„Z‘2 mil, hvor kun en smal strimmel langs Fæmunden er tilvokset med glissen skog paa stenet bund. Skogen har været stærkt mishandlet ved værkets kulle- bugst og var omkring «Fæmundshytten?1 i sin tid omtrent afske- get. Af hele arealet, 8000 “hektar, er kun 450 hektar at be- tragte som skog Resten er snaumark. Ved fredning vil disse levninger af skogen kunne ventes at ville holde sig. Disse strækninger er dog i det hele uden syn- derlig værdi. T:(fIsing1l(1l(1“ strækker sig fra Vestsiden af Fæmunden i en længde af ca. 2 mil og en bredde af 3f4 mil. Kun dalbunden og lierne er skogbevokset. Arealet af skog er ca. 32 OOO maal, medens hele strækningen udgjør l28 65O maal. I den nordlige del er furuskogen tynd og af mindre dimensioner og birkcn delvis over- veiende, især paa vestre side af Tufsinga;. den østre side har bedre skog, i enkelte strøg tilvoksen naaleskog. I den søndre halvdel er skogen bedre, især henimod gaarden Sæteren, og paa begge sider af elven ned mod Fæmunden er mest ungskog paa gamle ku1lehugster og brandflader. Der er flere myrer, enten skogløse eller bevoksede med for- krøblet skog. Skogen har flere væksterlige strækninger. R(’IlÞ(Z(4Z(’Il-S’ nordre statsalmem2ing er en betydelig og værdifuld almenning med en udstrækning af 7OO OOO maal. hvoraf skog ca. 322 5O0 maal. De største skogstrækninger er Sømaïadalen til Fæmun- den og langs ISterens vestside samt omkring Drevsjøen og Vurusjøen. Her er yngre og ældre furuskog„ tildels af svære dimensioner og af fortrinlig beskaffenhed. Flødningen foregaar enten fra Vu1—u- og Drevsjøen til Idresjøen og videre ned gjennem Dalselven eller til Fæmunden og Tryssilelven. En del værdifuld gammel skog tages ogsaa til Engeren, der har udløb længer nede i Tryssilelven.