Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/470

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l W SKOG. 4ɔ Ë Area1. s1x0gmcx1x [Þ Hc1m1—. Hektar. ( .—-— ;.— — —-—— Ỳ;.—; Sfatens.— V l. Dr-agaas almenning i Holtaaen . . 11 700 4 25O 2. Dragaas almenning i Singsaas ....... ï 9 1OO 4 6ö0 3. Aale11s samtlige almenninger ....... 51 845 2 225 4. Feragens almenning i indskrænket forstand . 7 20O 800

 Østsi(len af Fæmunden (Røa-Elgaaen) . . . Êr 36 OOO 7 3OO

6. Vestsiden af Fæmunden ....... . N 8 OOO 4ö0 7. Tufsingdalen ........... . . W 12 86ö 3 200 S. Rendalens nordre statsalmenning . . . W 7O OOO 32 25O 4; 206 71O ö5 425 ROrOs:—(erks: r l. Røros østre almenning . . B 39 300 18 ÖOO Over Røros vestre almenning, der kun indeholder birkeskog, er ingen arealopgave. Den værdifuldeste af de her omhandlede eiendomme er Renda- lens nordre statsalmenning med brugbar skog af svære dimensioner over vidtstrakte flader. Skogen i de fra Fæmunden fjernt lig- gende trakter, der maa drives til Sverige, er for en stor del bleven staaende urørt, uagtet den for lang tid siden burde have været uddrevet. Skogen paa østsiden a.f Fæmunden mellem Røa og Elgaaen mel- lem Fæmunden og rigsgrændsen er en del af den statsalmenning, som er kaldt den Tolgen-Fæmundske almenning. Den er over 2 mil lang fra syd til nord og lîj’2 mil fra øst til vest, men der er en hel del nøgne fjeldaaser. Skogen ligger dels langs nordre side af Fjeldgutusjøen, Djupsjøen, Elgsjøen og Elgaaen ned til Fæmunden, dels langs denne sjø til Røa. Fra Fæmunden til Støten eller Brændhammeren er et meget værdifuldt skogparti, skogmark med god skogbund og rank, yngre furuskog Videre østover langs Elgaaen indtil Elgsjøen er ogsaa skogmark, men bunden er tildels stenet og skogen tynd. Omkring de andre ovenfor nævnte sjøer er en del grov tømmerskog, medens ung- skogen er sparsom og birken overveiende. Strækningen mellem Fjeldgutusjøen og grændsen har kun lidt forkrøblet birk. Langs Fæmunden fra Langodden til Røa findes en skogstrim- mel af bredde fra IZs-IZ4 mil med stenet bund, ugunstige Vækst- forhold og glissen furu— og birkeskog. I Røa(lalen er væksterlig ungskog, der dog har været herjet ved skogbrande. Videre øst- lig over Grøtaadalen til den svenske grændse er bunden stenet og sparsomt bevokset med gammel smaaskog af furu.