Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/469

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

458“ HEDEMARKENS AMT. sets eller Fæmundsmarkens skoge). Disse strækninger tilhører nu Røros værk. Røros østre statsa-lmenning har følgende grændser: «Fra røs nr. 148 i rigsgrændsen over Storvigelen, Størrel- bækhøgda til Stabburbækken og saa efter denne til Feragsjøen, over denne til Langnesbækkens udløb i samme, efter denne bæk opover til Falkfangerhøgda, Fjeldkjernets nordre bred til elven Gjetens udløb fra Gjetsjøen, hvorefter den følger sidstnævnte elv i 2 a 3 km.s længde mod syd, derefter gaar grændsen i om- trent ret vinkel over Rauvolds nordre tange, sydvestlig til over. Bjørgbækken til Svartbækken og følger denne sydover til dens udløb i Haasjøen; derefter gaar grændSeu langs denne mod vest til Rambergsjøen, hvorfra den følger opover langs gaarden Sæte- rens udmark, indtil den iRambergfjeldet gjør en Vinkel ogi sydøstlig retning gaar over Stenfjeldet og Fleensjøen til den syd- vestligste af Fleenskampene, hvorfra den i nordøstlig retning gaar til Ørnkjeldodden ved F æmundsjøen, fortsætter saa sydøstlig over sjøen til Røas udløb i samn1e, følger saa Røa opover til rigsgrændsen ved Rogen sjø. Østgrændse11 er rigsgrændsen.» I)et bliver kun en ringe del eller intet af denne almenning, som kommer til at ligge i Tolgen heri-ed i Hedemarkens amt. Staten tilfaldt følgende Sta-tsalmenninger: De i Holtaalen og Singsaas liggende I)ragaas sfatsalm(Zmaingen Statsalmenningerne i Aalen herr()(7. Fei-agens statsalme1ming i snævrere forstand. Den saakaldte Tolgen-Fæm2m(Ysk() sfatsal-mcm1ing, som bestaar af strækninger paa begge sider af Fæmunden, af Tufsingdalen samt af lille Korssjølien. ]i’(—)1da-lem nordre statsal)m1meing. Herunder er indbefattet det inden den Tolgen-Fæmundske statsalmenning og Rendalens nordre statsalmenning liggende leilændingsgodS, hvoraf Røros Værk har hævet afgifter. Det i Tufsing(lalen liggende matrikulerede jordegods, med undtagelse af pladsen Øjebakken, vedbliver at være Røros Værk tilhørende Af statsalmenningen skal t-il hvert enkelt af disse brug ud(leles fornøden eiendomsskog til husbehov. Statens forstvæsen forbeholdes ret til at fløde tømmer gjen- nem værkets flødningsvasdrag fra Fæmunden til Glommen mod en afgift af I krone pr. tylvt flødet tømmer af 8 tommers (21 cm.) dimension og derover samt 6O øre for tømmer under denne di- mension. Røros Værk er forpligtet til at holde de af det a-nlagte kanaler i fuldt brugbar stand. Staten betaler Røros Værk kr. ]500()0.00. Arealet af de efter denne overenskomst Staten og Røros Værk tilhørende almenninger er: