Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/461

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

43‘)0 HEDEMARKIiNS AMT. 2l95 sky-ldmark — giver almenningsretten en skyldværdi af ll øre pr. skyldmark. — Almenningen grændSer mod nord til Løitens almenning og Stensaasskogen samt mod syd til enkelte privatskoge og til Stange almenning; forøvrigt omgives den af den den tidligere eier til- faldne del samt af Romedalsbygden. Almenningen er i det hele taget af god beskaffenhed. Jordbunden er gjennemgaaende vel- skikket for skogvækst, myrerne er i forhold til arealet ubetyde- lige, og landet naar ikke op over trægrændsen. Den nærmest bygden liggende fredede Strækning har væksterlig skog. Straks efter almenningens deling i l864 vedtoges regler for sammes behandling, der approberedes 4de januar l865. I disse fastsattes fredning af den nærmest omkring bygden liggende skogstrækning med en gjennemsnitlig bredde af 3 a 4 km., hvor hugst alene maatte foregaa efter almenningsbestyrelsens bestemmelse Nye regler approberedes 1ste marts l883. De nugjældende regler er approberede 9de juni 1893; al hugst udføres af almenningsbestyrelsen for vedkommende brugs- berettigedes regning; dog kan de berettigede efter forlangende selv faa udføre sin hugst af brændeved under opsynets kontrol i bestemte hugsttider. Foruden forskudsvis udlagte hugstomkostninger betales nu følgende skogleie: for sagtømmer fra 5O øre til S kr. pr. tylvt, for hustømmer fra kr. l.25—4.()0 pr. tylvt, for slindved pr. reis 5 øre osv. Sæterhuse maa ikke benyttes til vinterboliger, og det er for- budt at bebygge sætervolde til andet brug end til sætrenes behov. Der er hugget .— Afsætningen foregaar gennem bielve til Glommen og maa — i betragtning af skogens store udstrækning — kaldes nogen- lunde gunstig.

  • ) Heri er tillige in(lbefattet— det i den fredede del huggede kvantum.