Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/462

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 451 I l891 ødelagdes ved skogbrand ca. 25O0 maal skog, for- øvrigt har almenningen været forskaanet for ulykker. 2 torvfabriker er anlagte i 1879 og 1884, der i de sidste 5 aar tilsammen aarlig gjennemsnitlig har produceret 1.6 million st. torv. Torven benyttes fornemmelig til husbrug og leveres indenbygdsboende for kr. 1.75 pr. tusen; en mindre del benyttes til maskinbrændsel og betales med kr. 2.50 pr. tusen. Oven- nævnte aarlige produktion svarer i brændeværdi til 1 6O0 favne alenlang ved, der herved indspares. I 1891 oprettedes 2 dampsage, hvorved de brugsberettigede fik en lettere adgang til de forskjellige slags skaarne materialier, paa samme tid som skogen (trævirket) bedre udnyttedes. “ Stange almenning solgtes 1668 af kong Fredrik III til lagmand Nils Toller med forbehold af kongens relutionsret. I almennings- beskrivelsen a-f l726 anføres almenningen til 5 lispd. tunger. I reskript af 29de juni 1757 berammedes auktion over denne almenning, hvori kongens gjenløsningsret var forbeholdt. Imid- lertid heder det om samme, at den var aldeles udhuggen, saa at ingen meldte sig som eier, da der skulde afholdes auktion over kongens gjenløsningsret. Ved kongeskjøde af 8de januar .1789 solgtes almenningen af kong Christian VII til Jess Anker for 15 l55 rigsdaler og det Ankerske fideikommis solgte atter ved auktionsskjøde af 22de de- cember l822 Stange almenning, Morskogen, med 17 pladse til Stange almue for 5000 spd. ’ Brugsret i almenningen havde Stange almue havt fra alders tid. I kjøbet deltog alle matrikulerede brug undtagen præste- gaarden, kapellangaarden Lundgaard, det daværende enkesæde Kjemstad og gaarden Huse, der formodentlig ogsaa dengang har været beneficeret gods. Almenningens størrelse antages at udgjøre l2000 ha. skogmark. Den strækker sig fra Mjøsen østover til Odalen grændse og støder paa nordsiden til Romeda1s almenning og paa sydkanten til Eidsvolds almenning og privatskoge sammesteds De brugsberettige(le eiendommes anta-l er 49O med en samlet skyld af 4002 mark 85 øre. De nugjældende regler er approberede 4de marts 1889; skogafgiften for tømmer er fra 5O øre til 8 kr pr. tylvt (for udsædvanlig store dimensioner 11 kr. pr. tylvt), for stør 2 kr. pr. ørkelag, for Skived 80 øre pr. do., for slindved 1O øre pr. læs. I almenningen findes udenfor det fredede strøg saagodtsom overalt hugbar skog, tildels af store dimensioner, egnet til salgs- last i mere og mindre tæt bestand samt af forskjellig beskaffen- hed. Paa store strækninger findes desuden kraftig væksterskog