Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/449

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

438 HP:1)E1æ1AnkE1vS AMT. Fritstaaende træer og glissen ungskog kan allerede i 2O—aars alderen bære kongler. Frøproduktionen i sluttet bestand be- gynder først ved 3O—40—aars alderen; i rige frøaar kan træerne være temmelig fuldt besatte med frugter, og fra denne alder af bliver udviklingen af frø rigere og rigere paa grund af den større grenmængde. Fra 80 til 15O—aars alderen frembringer træerne det meste og bedste frø. Hos meget unge ligesom hos overaarige træer er -kong1er11e lidet faste og fu1de. De største kongler kan indeholde 2O til 35 frø, de ganske smaa har kun faa frø. Frøet kan bøstes fra midten af Oktober af, men da konglerne saa tidlig endnu ikke er tørre, men indeholder meget vand, saa behøver de lang tid for at udklænges. De bør opbevares i tynde lag. saa at de kan tørre. Indsamlingen af kongler foretages især af kvinder og børn. l vinterens sne og kulde er dette arbeide haardt og opsætt1es derfor almindelig, til mildere vaarveir indtræffer, helst med skare; det er dog raadeligt allerede i den første vintertid at indhøste saa meget som muligt, især hvis man agter at eksportere frøet, da man i Tyskland vil benytte den friske vare allerede i januar eller senest .i februar maaned. I11dsam1ingen fortsætt-es lige til vaaren og indstilles, naar konglerne paa træerne begynder at aabne skjællene, hvilket sker, naar det bliver mildt om vaaren, i regelen samtidig med snesmeltningen, naar de første bare flekker viser sig i skogen. De paa træerne hængende kongler aabner skjællene og slipper frøet ud, for det meste først i den sidste del af mai og den første del af juni maaned, naar sommervarmen kommer; man kan da fra træerne høre den samme lyd som ien udklæng- ningsanstalt. I koldt og regnfuldt veir svulmer konglerne op igjen og lukker til sine skjæl saa godt, at man skulde tro, at de aldrig havde været“aabnede. 4 til 6 uger gaar hen, inden alle frø er slupne ud af en kongle, og vinden har i den tid kunnet blæse fra alle kanter. Faa frø kommer til at falde paa snedækt jord, de fleste falder paa bar mark. De tomme kongler bliver tildels siddende et aar paa træerne. Indsamlingen af furukongler foregaar lettest der, hvor der har været hugst. Fra staaende træer kan den ogsaa foregaa med en konglesaks eller med et skarpt, knivlignende lidet jern fæstet til en lang træstang, hvormed konglerne stødes ned; undertiden klyver indsamleren op i træet eller ply11drer de nederste kviste fra en stige. Konglerne maales ligesom poteter, og i gode frøaar betales de i Finland med l.50 til 2.20 kr. pr. tønde, muligens undertiden kun ].2O kr., og i Norge endnu høiere, som før berørt. For de