Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/450

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sKoG. “ 439 smaa mængder kongler, som i mellemaarene, naar det er muligt, indsamles, maa man betale endnu høiere pris. Man bør passe paa, at ikke gam1e, tomme kongler følger med, og at der ikke er altfor smaa kongler iblandt, da disse er tomme; konglerne bør ikke være blandet med naale, da det er vanskeligt senere at fjerne disse fra frøet. Konglerne udklænges enten ved so1varmen eller i særskilte udklængningsanstalter. Af en tønde gode furukongler, indsamlede i et rigt frøaar, faaes i gjennemsnit l.5 til 1.6 kg. rent frø uden vinger. Konglerne er størst og giver mest frø i rige frøaar; af de i de mellemliggende aar indsamlede kongler erholdes ofte blot 1.2 kg. frø af en tønde kongler. I Norge angives, at l hl. furukongler —giver ca. 3,Z4 kg. af- vinget godt frø. 1 kg. furufrø med vingerne paa indeholder ca. 85 OO0 frø, afvinget 55 00O frø. l h1. afvinget furufrø veier 46—51 kg. Prisen paa frø varierer meget efter tilgangen, men furufrø er altid omtrent dobbelt saa dyrt som granfrø, for hvilket prisen pleier at bevæge sig —mellem l og 3 kr. pr. kg., medens furu- frøets pris dreier sig om 3—8 kr., ja undertiden 10 kr. pr. kg. Hos os varierer prisen paa furufrø fra kr. 2.50—5.00 pr. kg. “ Omkostningerne ved kong1ernes udklængning og frøets rens- ning beløber sig i regelen til 36 øre pr. kg. frø. Hvis kong- lerne har kostet 2.2O kr. pr. tønde, og denne har afgivet 1.5 kg. frø, saa kommer hvert kilogram til at have en produktionspris af kr. l.78, og en tønde rent furufrø er ti gange —saa dyr som det tilsvarende volum korn. Prisen paa furufrø varierer i Tysk- land fra 3 til 5 reichsmark, som oftest noget under 4 reichs- mark, og i Sverige fra 2 til 3 kr. I 1 kg. rent frø er omtrent l3() 0()0—140 OOO frøkorn, I11(3ll der- efter bør man ikke beregne den for udsæd nødvendige frømængde. “Det frø, som samles om vaaren og saaes snart efter ind- samlingen, spirer hurtigt, allerede efter 2, 3 til 4 ugers forløb, eftersom veiret og jordsmonnet er, og det giver store, kraftige planter. Endnu efter et aars forløb kan frøet ansees paa det nærmeste som fuldstændig godt frø, skjønt det nok ikke læn- ger er saa godt som aaret før, hvorfor forhandlerne ikke op- kjøber, men nok sælger etaarigt frø. Ogsaa det to— og treaarige fra anvendes, men med hvert aar spirer det langsommere, og et voksende antal frø spirer slet ikke, ligesom furuplanterne bliver mindre og mindre. —Man sætter saaledes furufrøets spiredygtighed til 3 aar.