Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/447

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

43ti HEI)EMARKENS AMT. dets forædling er kjøberenS sag. Erhvervskilder, der er knyttet til skogen, er kulbrænding. tjærebræ11ding, konglein(1samling, frø- udklængning og husflidSarbeide. En del unyttet trævirke kunde brændes til tr(ekul, men da bergværkerne hos os ikke med fordel kan benytte trækul, saa er der i regelen ikke afsætning for dette. I Sverige regnede man værdien pr. kubikfod virke ved træ- kulbrænding til 6 øre. Til trækul kan benyttes tørskog og anden uvæksterlig stamskog. En større privat skogeier i Grue, ikke langt fra den svenske grændse, fandt det at være regningssvarende at levere trækul til Sverige Rundt omkring i skogene ligger ofte store masser affald og top igjen efter salgstømmerhugsterne. Endel benyttes til husbe- hos-„ naar veien ikke er for lang og besværlig. Brændeforbruget dækkes dog for en stor del ved hugst i den nærliggende hjem- mark, saa at en stor del af affaldet bliver liggende igjen ube- nyttet. Hvor der foregaar afsætning til træmaỳsse— og eellulose- fabriker af smaavirke, bliver der mindre affald, men dog er inden det store skogareal meget affald saagodtsom uden værdi. Skoge ved kysten og ved de større byer og ved nogle specielt træforbrugende indretninger udnyttes bedre end de oplandske skogvidder, hvor det endnu ikke er muligt med fordel at afhænde mere end en del af det i et omløb paa en given flade frembragte virke. Det øvrige, undertrykte og undermaalte træer samt toppe, rødder og grene, er ofte værdiløst og maa blive igjen i marken, hvor det er til skade. ïI.).(P)’(’b)’(BIJ(Zl‘M(]6ft er hos os nbetydelig. I aarene 1897— ]90O blev der ifølge opgave fra det stati- stiske bureau gjennemsnitlig pr. aar indført tjære til en værdi af 133 45Oi kr. Trondhjem og nogle flere byer skal i det 18de aarhundrede have udført en del tjære. Da der til tjærebrænding kan bruges stubber, helst af ældre fururødder, og tyritop, hvilken sidste som 1uftørret giver megen tjære, skulde der være nok virke ogsaa til denne udnyttelse af skogens afkastning. Finlands eksport af tjære til England har gjennemsnitlig pr. aar en værdi af 11,?2 million kr. I Jylland var man gaaet i gang med at anlægge tjæreovne nærmest for at nyttiggjøre Sig buskfuruen, der nu efter- haanden udhugges, efterat den har gjort sin saakaldte amme- tjeneste for gran og furn. I1’()7I(]Z(’íM(I8(lIIlZl“I2(j er man begyndt med, ihvorvel det gaar smaat Der mangler mellemhandlere, til hvem smaapartier kan afhændes. Ved st-atens klænganstalter betales der pr. l1l. af furu- kongler 2 a 2.5O kr. og 6O a 8() øre for gran. I Finland beteg-