Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Hedemarkens amt 1.djvu/444

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG. 433 Det bør imidlertid erindres, at det ikke kan oplyses, hvor meget der bliver liggende igjen i skogene som top og affald, eller hvor meget der ti1godegjøres som ved af dette trævirke. Det er imidlertid heller ikke som regel oplyst, om saadan top og affald er taget med i tilvækstberegningerne paa de steder, hvor det bliver liggende igjen efter hugsten. I de sidste aar har Hypothekbanken ladet afholde et antal skogtakster fra forskjellige østlandske og søndenfjeldske skog- bygder, hvilke er bearbeidede af skoglaansaSsistent Kristian Gran For aarene 1896 og 1897 er der afholdt skogtakster for en del af Glommens vasdrag, nemlig for Solør, Vinger og 0dalen. Hypothekbankens skogundersøgelser har til formaal at finde en maalestok for størrelsen af det laan, der kan gives paa skogen. Der anføres, saaledes som før omtalt, i taksterne de tak- serede skoges areal, kubikmasse og tilvækst pr. ha. Kubikmassen fordeles i tabellerne paa 2 klasser-, tømmertr(eer og tømmerenmer, og tilvæksten angives særskilt for hver klasse Til bestemmelse af kubikmassen er der optaget prøveflader. Paa disse opmaales alle de træer, som holder 1O cm. i brysthøide og derover, og gjennemsnitslængden bestemmes. Alle træer paa 20 cm. og over henføres til klassen tømmerfr(eer, under dette maal til tømmer- emner. “TømmerklasSen svarer omtrentlig til 12 alen 6 tommer og derover; tømmeremnerne er træer under anførte maal nedover til smaa props. Resultatet benyttes til sammenligning mellem hugsten og tilvæksten, idet der angives den samlede tilvækst og hugsten samt forholdet mellem hugsten og ti1væksten af blot tø1nmer- træer-ne. Taksterne omfatter inden Glommens nedslagsdistrikt 15 503.6 ha., hvoraf produktiv skogmark 13 404.3 ha. Den for Glommens vasdrag fundne gjennemsnitlige kubik- masse træ pr. ha. udgjør: Af tømmer-træerne .... 22.8l m.3 » tømmeremnerne .... 38.00 » eller henho1dsvis 37.5 pct. og 62.5 pct. Den gjennemsnitlige tilvækst fandtes: Af tømmerklassen . . pr. ha. O.65 m.3 » tømmeremnerne . . — » 1.:37 » tilsammen 2.02 m.3 der omsat i kubikfod pr. maal udgjør: 28 —— H6(IG1D3PkGI1S amt